REGULAMIN MARATONU FITNESS ,,FORMA NA LATA SHOW DLA KRAKÓW W FORMIE” KRAKÓW 11.06.22 R

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy niemasowej ,,Forma na lata SHOW dla Kraków w Formie” (dalej: Maraton”) jest Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą na ul. Witosa 33/69, Kraków 30-612 o numerze NIP 6793196201 (dalej: „Organizator”).
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników maratonu, który nie jest imprezą masową, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających w występowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
 3. Celem Maratonu jest zmotywowanie do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Maraton odbywa się w dniu 11 czerwca 2022 r. w Krakowie na Tauron Arenie Kraków Mała Hala przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków (dalej: „Teren Maratonu”).
 5. Początek Maratonu nastąpi o godzinie 09:00, a zakończenie zaplanowane jest około godziny 14:00.
 6. Prawo udziału w Maratonie mają osoby, które spełnią warunki określone szczegółowo w Regulaminie. Osoby uczestniczące w Maratonie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
 7. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Maratonu, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Maratonie. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://formanalata.pl/regulamin-maratonu-fitness/ (dalej: „Strona”)
 8. Organizator informuje, że Maraton nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).
 9. Każdy Uczestnik Maratonu ma obowiązek zapoznać się wcześniej z Regulaminem Maratonu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 10. W zakresie zakazów wnoszenia oraz innych ograniczeń dotyczących przebywania na Terenie Maratonu zabrania się wnoszenia na Teren Maratonu, a także posiadania przez Uczestników podczas Maratonu, broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również wnoszenia na Teren Maratonu i posiadania przez Uczestników w trakcie Maratonu innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Maratonu rzeczy wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Maratonu takiego Uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

  1. Za bezpieczeństwo imprezy niemasowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator.
  2. Maraton jest odpłatny dla biletów premium, VIP i grupowych i dostępna dla osób posiadających bilet wstępu na Maraton. Możliwości zakupu biletu wstępu na Maraton określone zostały na stronie https://formanalata.pl/impreza-sportowa-krakow/
  3. Maraton jest nieodpłatny dla biletów basic sponsorowanych przez Urząd Miasta Krakowa pod akcją Kraków w Formie pod warunkiem posiadania aktualnej i imiennej Krakowskiej Karty Miejskiej.
  4. Bilety uprawniające do wejścia na teren Maratonu nie podlegają możliwości odsprzedaży.
  5. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
  6. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Maratonu osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy.
  7. Maraton może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub dalsze jej kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.
  8. Uczestnik Maratonu w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Maratonu powinien:

https://formanalata.pl/impreza-sportowa-krakow/a)  natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
b)  bezwzględnie stosować się do poleceń organów ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
c)  unikać wywoływania paniki;
d)  bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

a) zabrania się udziału w maratonie osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;
b) uczestnik maratonu przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w maratonie wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;

2. Warunkiem wstępu na Maraton jest uiszczenie opłat zgodnie z cennikiem podanych na stronie https://formanalata.pl/impreza-sportowa-krakow/ z regulaminem dostępnym na stronie internetowej https://formanalata.pl/regulamin-maratonu-fitness/. Po okazaniu Biletu i dowodu tożsamości i ewentualnej Krakowskiej Karty Miejskiej (tylko dla biletów Basic) każdy Uczestnik otrzyma opaskę, umożliwiającą swobodne poruszanie się po Terenie Maratonu, a także wielokrotne wchodzenie i opuszczanie Terenu Maratonu, a także upoważniającą do otrzymania pakietu startowego zgodnego z zakupionym biletem wstępu.

3. Otrzymany przez Uczestnika pakiet startowy na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

4. Impreza jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie w przedziale wiekowym 16 – 18 lat mogą brać udział w Imprezie:
1)  pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej pełnoletniej osoby uprawnionej do opieki nad osobą niepełnoletnią (dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności Opiekuna za osobę niepełnoletnią zawierającego zgodę na udział w wydarzeniu osoby niepełnoletniej (w przedziale 16-18 lat).

2)  za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody nau dział w Imprezie osoby małoletniej (osoby małoletnie 16 – 18 lat).

BEZPIECZEŃSTWO TRENINGU ORAZ OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

 1. Organizator informuje, że każdy Uczestnik biorący udział w Maratonie powinien znać własne indywidualne możliwości fizyczne oraz samodzielnie rozstrzygnąć, czy nie dotyczą go żadne osobiste przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz długotrwałego i forsownego wysiłku fizycznego w trakcie Maratonu. W związku z powyższym każdy z Uczestników odpowiedzialnie i rozważnie powinien podejmować decyzję o udziale w Maratonie, a w szczególności w samym treningu. Wszelkie informacje dotyczące urazów, kontuzji oraz stanów medycznych Uczestników powstałych w trakcie Maratonu, a mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników powinny być niezwłocznie zgłoszone służbom medycznym pod numerem telefonu 112. Organizator informuje, że decyzja o wykonaniu całego treningu w ramach Maratonu należy tylko i wyłącznie do Uczestnika lub Opiekuna Uczestnika.
 2. Organizator informuje, że każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem oraz nie powinien ich pozostawiać bez nadzoru w trakcie trwania Maratonu.
 3. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Maratonu podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Maratonu jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Maratonie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 2. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator może utrwalać przebieg Maratonu dla celów dokumentacji Maratonu lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator oraz Sponsor może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Maratonu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 2. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
 3. Regulamin Maratonu wchodzi w życie dnia 30.03.2022 r.