REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Dominiki Waksmundziej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA.
 2. Sklep internetowy jest dostępny w ramach Sklepu internetowego : https://formanalata.pl i na odpowiednich podstronach.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

 1. numer telefonu: 505 275 187
 2. adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com
 3. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 2. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 3. FORMA NA LATA udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe po założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Sklepie. Korzystanie z Platformy szkoleniowej, w tym Platformy Klub Fitness Online Forma na lata wymaga utworzenia konta Użytkownika.
 8. Zasady korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 9. FORMA NA LATA nieodpłatnie świadczy usługi na rzecz Klienta związane z założeniem i prowadzeniem Konta w Sklepie.
 10. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 3. Nakazuje się:

 1. Korzystanie z Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 2. Korzystanie z Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.

 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. W celu usunięcia Konta Klienta z Sklepu, Użytkownik może dokonać tego poprzez wybranie przycisku „Usuń konto” w panelu „Ustawienia” lub poprzez przesłanie wiadomości obejmującej dyspozycję usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dominika.formanalata@gmail.com

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. FORMA NA LATA, Sprzedawca – działalność gospodarcza prowadzona przez Dominikę Waksmundzką pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA po adresem ul. Wincentego Witosa 33/69, 30- 612 Kraków NIP 6793196201, REGON 385483721 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 2. Klient –  osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Produktu w Sklepie (zawarcie umowy) oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Konta i przebywania oraz poruszania się w Sklepie w przypadku, gdy nie ukończyła 16 roku życia. 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez składającego Zamówienie lub osoba fizyczna składająca Zamówienie. Użytkownik korzysta ze Sklepu, w tym Platformy Klub Fitness Online Forma na Lata i treści umieszczonych na Platformie szkoleniowej do której dostęp został przyznany przez Administratora Sklepu. W przypadku zajęć stacjonarnych osoba uczęszczająca na zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym. 
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z FORMĄ NA LATA umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale niemających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Sklepu.
 5. Konto– konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu lub/i Platformie szkoleniowej, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
 6. Platforma szkoleniowa – platforma ma na której znajdują się Produkty elektroniczne zakupione przez Klienta w Sklepie, w tym dostęp do usługi Klub Fitness Online Forma na Lata.
 7. Platforma Klub Fitness Online Forma na lata –.platforma treningowa dostępna po wykupieniu w Sklepie dostępu do usługi Klubu Fitness Online Forma na lata, na której znajdują się Programy online i/lub treści cyfrowe w zależności od Pakietu wykupionego przez Klienta. Zakres treści dostępnych dla Użytkownika na Platformie Klub Fitness Online Forma na lata i okres na jaki dostęp jest udzielany zależy od Pakietu dostępowego zamówionego w Sklepie. 
 8. Pakiet dostępowy – zakres treści cyfrowych i materiałów udostępnianych na Platformie Klub Fitness Online Forma na lata dla Użytkownika w ramach realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie i dostępnych dla Użytkownika przez czas zgodny z Zamówieniem.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin. 
 10. Sklep Internetowy lub Sklepsklep internetowy dostępny pod adresem https://formanalata.pl/sklep/ oraz na odpowiednich podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 11. Produkt – produkt fizyczny i/lub elektroniczny lub usługa dostępne w Sklepie. Opis Produktu prezentowany jest każdorazowo w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. 
 12. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 13. Produkt cyfrowy – Produkt elektroniczny (treści cyfrowe), który nie jest dostarczany Użytkownikowi lecz udostępniany w ramach Platformy szkoleniowej lub Platformy Klub Fitness Online Forma na Lata.
 14. Produkt fizyczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.
 15. E-konsultacja– indywidualna usługa (konsultacja) Użytkownika przeprowadzona w formie spotkania online (np. trening personalny indywidualny Użytkownika przeprowadzany w drodze zajęć online czy konsultacja dietetyczna online). 
 16. Umowa – umowa dotycząca zamówionego w Sklepie Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Umowa jest zawierana na odległość z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 18. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę.
 19. Operator płatności – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 oraz spółka PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. i podmioty zależne lub stowarzyszone.

  oraz PayU S.A. Główna siedziba ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495

 1. Program online – zajęcia online prowadzone przez FORMĘ NA LATA w grupach, treningi personalne online, szkolenia, warsztaty i kursy online prowadzone w czasie rzeczywistym z udziałem Użytkowników lub/i zajęcia dostępne w całości w formie zmontowanego video po zakupie i zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej.
 2. Zajęcia stacjonarne- zajęcia stacjonarne prowadzone przez FORMĘ NA LATA w grupach, treningi personalne, konsultacje, szkolenia, warsztaty i programy stacjonarne.
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Płatność – wpłata na konto FORMY NA LATA za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 5. System – zespół współpracujących z sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z zm.), dalej jako Ustawa.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 11. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Platformy szkoleniowej wyłącznie we własnych celach. 
 2. Zabrania się:

 1. korzystania z Platformy szkoleniowej w celach wyłącznie promocyjnych i reklamowych;
 2. korzystania z Platformy szkoleniowej na rzecz osób trzecich;
 3. rozpowszechniania pozyskanych z Platformy szkoleniowej informacji;
 4. korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
 5. prezentowania na Platformie szkoleniowej treści wulgarnych, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób; w przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu na Platformie szkoleniowej ww. treści FORMA NA LATA zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Klienta, Użytkownika lub Konta na zasadach i w trybie określonym Regulaminie;
 6. wprowadzania treści zagrażających integralności systemów informatycznych lub stabilności Sklepu lub/i Platformy szkoleniowej.

 1. FORMA NA LATA ma prawo do stałego lub czasowego zablokowania Konta naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. FORMA NA LATA informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń FORMA NA LATA zaleca:

 1. instalację oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie go na urządzeniu z którego Użytkownik korzysta;
 2. uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Sklepu.

 1. FORMA NA LATA informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z wystąpieniem zagrożenia związanego z atakami hackerów. 
 2. FORMA NA LATA informuje, że korzysta z zabezpieczeń i stosuje zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, które mają na celu minimalizację ryzyka naruszenia danych osobowych oraz wystąpienia niepożądanych ataków na urządzenia Użytkowników korzystających z Sklepu.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient/Użytkownik może korzystać z Sklepu i Platformy szkoleniowej i udostępnionych funkcji w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego, Platformy szkoleniowej oraz innych Użytkowników w ramach Sklepu.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca standardy HTML 4.01, CSS, javascript oraz pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 1. FORMA NA LATA zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. FORMA NA LATA podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia stałego i harmonijnego funkcjonowania Sklepu.
 3. Hasło Użytkownika Sklepu szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia odczytanie go przez FORMA NA LATA.

§5 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie FORMA NA LATA dostępne są następujące Produkty:

 1. Platforma Klub Fitness Online Forma na lata,
 2. Programy online dostępne do zalogowaniu się na Platformę szkoleniową,
 3. E-konsultacje (w tym usługi świadczone drogą online),
 4. Produkty fizyczne,
 5. Treningi stacjonarne, konsultacje stacjonarne i pakiety usług stacjonarnych.
 6. Pakiety usług świadczonych stacjonarnie, online oraz w formie hybrydowej.

 1. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

§6 USŁUGI ŚWIADZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE FORMA NA LATA)

 1. Za pośrednictwem Sklepu, FORMA NA LATA świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne, w tym usługę umożliwiającą zawarcie Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej za Zamówienie Klienta.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 3. W celu założenia indywidualnego Konta należy zaznaczyć chęć jego utworzenia podczas składania Zamówienia oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 4. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 
 5. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów cyfrowych w tym z Klubu Fitness Online Forma na lata. W przypadku zakupu jedynie Produktów fizycznych nie jest to konieczne. 
 6. W przypadku zakupu Produktu cyfrowego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 7. Na rzecz Klienta, FORMA NA LATA świadczy ponadto nieodpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na możliwości złożenia Zamówienia Produktu w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik loguje się do Konta poprzez nazwę Użytkownika/e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i Platformy szkoleniowej, FORMA NA LATA podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. FORMA NA LATA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i Platformy szkoleniowej. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i Platformy szkoleniowej.
 12. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić FORMĘ NA LATA w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta lub zabezpieczającego go hasła bądź jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.
 13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta osobom trzecim. 
 14. Użytkownik może edytować i uzupełniać swoje dane po zalogowaniu się do Konta.
 15. Jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zarejestrować maksymalnie jedno Konto.
 16. FORMA NA LATA może skontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji Konta i uprawniona jest do wprowadzenia zmian/uzupełnienia informacji dotyczących Użytkownika za zgodą Użytkownika.
 17. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami FORMA NA LATA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Użytkownika lub pozbawić Użytkownika prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 18. W wypadku Użytkowników będących Konsumentami FORMA NA LATA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Platformy szkoleniowej lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla FORMY NA LATA, kopiuje Programy online lub inne treści cyfrowe dostępne na Platformie szkoleniowej lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody FORMY NA LATA, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 19. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 20. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 
 21. Wskutek usunięcia Konta przez FORMĘ NA LATA Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 22. W celu usunięcia Konta Klienta z Sklepu, Użytkownik może dokonać tego poprzez przesłanie wiadomości obejmującej dyspozycję usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dominika.formanalata@gmail.com
 23. FORMA NA LATA informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów zakupionych w Sklepie. 
 24. FORMA NA LATA świadczy również na rzecz Klientów i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli posiada zgodę na świadczenie tej usługi. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce prywatności.
 25. FORMA NA LATA zapewnia całodobowy dostęp do Platformy szkoleniowej, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 7 PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów online, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto Użytkownika.
 2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta odbywa się nieopłatne w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.
 3. Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to:

 1. Platforma Klub Fitness Online Forma na lata;
 2. Programy online dostępne w całości po zalogowaniu się na Platformę szkoleniową,
 3. Programy online polegające na cyklicznym uczestnictwie Użytkownika w czasie rzeczywistym na zajęciach gdzie zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem,
 4. Produkty elektroniczne, w tym Produkty cyfrowe dostępne po zalogowaniu na Platformę szkoleniową (m.in. plany dietetyczne),
 5. Ebooki.

 1. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony (zgodny z informacja wskazaną w opisie Produktu Zamówionego przez Klienta). Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.
 2. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 3. Dostęp do Programu online prowadzonego w trybie cyklicznym gdy Użytkownik uczestniczy w zajęciach online w czasie rzeczywistym na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt przy czym zajęcia prowadzone w ramach takiego Programu online odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w opisie Programu online (Produktu) w Sklepie. Nieobecność Użytkownika na zajęciach nie wpływa na cenę Programu online przy czym Użytkownik nieobecny otrzymuje w razie nieobecności kompleksowe materiały obejmujące treści przedstawione odbytych zajęciach.
 4. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej określone zajęcia w ramach Programu online prowadzonego w trybie cyklicznym.
 6. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

§ 8 KLUB FITNESS ONLINE FORMA NA LATA

 1. Świadczenie dostępu do Klubu Fitness Online Forma na Lata (subskrypcja) rozpocznie się niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia przez Klienta. Od dnia opłacenia Zamówienia rozpocznie się okres dostępu Użytkownika do Platformy Klub Fitness Online Forma na lata. Podczas składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie treści cyfrowych dostępnych na Platformie Klub Fitness Online Forma na lata, a tym samym traci prawo odstąpienia od Umowy. Materiały dostępne na Platformie Klub Fitness Online Forma na Lata nie są dostarczane Użytkownikowi, a korzystanie z materiałów jest możliwe po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Jeśli w opisie Pakietu dostępowego Sprzedawca wskazał inny termin dostawy, świadczenie dostępu do Klubu Fitness Online Forma na Lato nastąpi zgodnie z opisem Pakietu dostępowego.
 2. Zakres treści i materiałów dostępnych na Platformie Klub Fitness Online Forma na lata jest zależny od Pakietu dostępowego wykupionego przez Klienta. Pakiet dostępowy uprawnia Użytkownika do korzystania z Platformy Klub Fitness Online Forma na lata przez okres dostępowy wykupiony przez Klienta.
 3. Możliwość zakupu Pakietu dostępowego do zawartości Platformy Klub Fitness Online Forma na lata podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup poszczególnych Pakietów dostępowych jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych dostępnych w Sklepie.
 4. Użytkownik loguje się do Platformy Klub Fitness Online Forma na lata poprzez zalogowanie się na stronie: https://formanalata.pl/moje-konto/ Konto umożliwiające logowanie jest automatycznie tworzone podczas procesu składania Zamówienia Pakietu dostępowego w Sklepie.
 5. W razie przedłużenia subskrypcji Pakietu dostępowego nie tworzy się nowego konta Użytkownika, a dotychczasowe konto Użytkownika umożliwia dostęp do Platformy Klub Fitness Online Forma na lata.
 6. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu w Sklepie oraz w trakcie składania Zamówienia.
 7. Dostawa treści cyfrowych dostępnych na Platformie Klub Fitness Online Forma na lata w ramach subskrypcji Użytkownika odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta.

§9 PRODUKTY CYFROWE DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ W CAŁOŚCI PO ZAKUPIE 

 1. W przypadku Produktów cyfrowych dostępnych na Platformie szkoleniowej Sklepu Użytkownik uzyskuje do nich dostęp po opłaceniu Zamówienia przez Klienta o ile wyraził zgodę na ich dostarczenie przed terminem odstąpienia od Umowy. Od dnia opłacenia Zamówienia rozpocznie się okres dostępu Użytkownika do Platformy szkoleniowej na której znajdują się Produkty cyfrowe. Podczas składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na natychmiastowe udostępnienie treści cyfrowych dostępnych na Platformie szkoleniowej, a tym samym traci prawo odstąpienia od Umowy. Produkty cyfrowe dostępne na Platformie szkoleniowej nie są dostarczane Użytkownikowi w inny sposób, a korzystanie z materiałów jest możliwe po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Jeśli w opisie Produktu cyfrowego Sprzedawca wskazał inny termin dostawy, udostępnienie Produktu cyfrowego na Platformie szkoleniowej nastąpi zgodnie z opisem Produktu cyfrowego.
 2. Użytkownik uzyskuje w ramach opłaconego Zamówienia dostęp do Produktu cyfrowego zgodnego z Zamówieniem. 
 3. Użytkownik loguje się do Platformy szkoleniowej poprzez zalogowanie się na stronie: https://formanalata.pl/strona-konta/. Konto umożliwiające logowanie jest automatycznie tworzone podczas procesu składania Zamówienia na Produkt cyfrowy w Sklepie.
 4. Dokonanie zakupu kolejnego Produktu w Sklepie przez Użytkownika posiadającego Konto w Sklepie nie powoduje tworzenia kolejnego konta w Sklepie. W takiej sytuacji Użytkownik korzysta z dotychczasowego Konta na którym uzyskuje dostęp do zakupionego Produktu. 
 5. Ceny Produktów cyfrowych prezentowane są Kupującemu w Sklepie oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta.

§10 PROGRAM ONLINE POLEGAJĄCY NA CYKLICZNYM UCZESTNICTWIE UŻYTKOWNIKA W CZASIE RZECZYWISTYM NA ZAJĘCIACH 

 1. Dostęp Programu online prowadzonego w trybie cyklicznym gdy Użytkownik uczestniczy w spotkaniu online w czasie rzeczywistym na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt przy czym spotkania prowadzone w ramach takiego Programu online odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w opisie Programu online (Produktu elektronicznego) w Sklepie. Nieobecność Użytkownika na spotkaniu nie wpływa na cenę Programu online przy czym Użytkownik nieobecny otrzymuje w razie nieobecności kompleksowe materiały video obejmujące treści przedstawione na spotykaniu.
 2. Dostawa zamówionego Programu online odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego spotkanie w ramach Programu online prowadzonego w trybie cyklicznym.

§11 TRENING STACJONARNY, KONSULTACJA STACJONARNA I PAKIET USŁUG STACJONARNYCH W KLUBIE FORMA NA LATA, UL. KOBIERZYŃSKA 198A, KRAKÓW

 1. Sprzedawca prowadzi w ramach Sklepu sprzedaż treningów stacjonarnych (w tym m.in. treningów grupowych na świeżym powietrzu czy treningów personalnych), konsultacji stacjonarnych i pakietów usług stacjonarnych.
 2. W terminie 48 godzin od momentu zapłaty za trening stacjonarny Klient otrzymuje na maila podanego podczas składania Zamówienia wiadomość e-mail umożliwiającą zapis na zajęcia stacjonarne grupowe. Klient dokonuje zapisu na zajęcia stacjonarne przy użyciu ww. linku, a Sprzedawca potwierdza zapis drogą mailową. Zapisy na zajęcia odbywają się tutaj. W razie zakupu pakietu treningów stacjonarnych Klient ma możliwość zapisu na tyle treningów stacjonarnych ile przewidzianych jest w ramach wykupionego przez Klienta pakietu i w okresie rozliczeniowym zgodnym z opisem Produktu w Sklepie. 
 3. Klientowi przysługuje prawo do anulowania zapisu na trening stacjonarny grupowy do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Anulowanie zapisu następuje poprzez anulowanie rezerwacji mailowo poprzez odnalezienie maila potwierdzającego zapis, w którym uwzględniono anulację rezerwacji.  W razie braku anulowania zapisu i nieobecności Klienta na treningu stacjonarnym grupowym we wskazanym terminie, Klientowi nie przysługuje dodatkowy trening stacjonarny grupowy. 
 4. Trening personalny indywidualny odbywa się w Krakowie na ul. Kobierzyńskiej 198A w Klubie Forma na lata. Termin treningu personalnego indywidualnego ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Produktu i indywidualnie ze Sprzedawcą po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres dominika.formanalata@gmail.com lub kontakt telefoniczny 505 275 187. 
 5. Trening personalny indywidualny może zostać anulowany nieodpłatnie przez Klienta w terminie do 24 godzin przed ustalonym terminem spotkania. Anulowania treningu personalnego indywidualnego wymaga kontaktu ze Sprzedawcą poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 505 275 187 w formie przesłania wiadomości sms. W razie braku stawienia się na trening personalny indywidualny i braku powiadomienia o anulowaniu spotkania w terminie wskazanym w ust. 3, spotkanie uważa się za odbyte zgodnie z ustaleniami stron. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może uznać, że nieobecność Klienta jest usprawiedliwiona i trening personalny indywidualny odbędzie się w dodatkowym terminie ustalonym wspólnie przez strony.
 6. W razie anulowania treningu stacjonarnego Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z wykupionego treningu/treningów w okresie zgodnym z opisem Produktu w Sklepie. W razie niewykorzystania wykupionego na stronie treningu stacjonarnego z przyczyn leżących po stronie Klienta Sprzedawca może wyrazić zgodę na przedłużenie jednorazowe okresu w jakim Klient ma prawo wykorzystać wykupiony Produkt o 4 tygodnie. 
 7. Trening stacjonarny grupowy odbywa się w wyznaczonej przez Sprzedawcę lokalizacji, w wyznaczonym terminie i realizowany jest na zasadach opisanych w opisie Produktu w Sklepie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego trening stacjonarny. 
 9. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o przeciwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, urazach czy kontuzjach przed przystąpieniem do treningu stacjonarnego.
 10. Klient powinien:

 • stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie, sportowa koszulka oraz posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu;
 • przestrzegać regulaminu klubu sportowego, w którym ćwiczy ze Sprzedawcą;
 • wykupić wejście do klubu fitness we własnym zakresie.

 1. W razie spóźnienia Klienta na trening stacjonarny, czas treningu nie ulega przedłużeniu i zostaje pomniejszony o czas spóźnienia Klienta. 
 2. Do treningu stacjonarnego nie zostanie dopuszczona osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków uspokajających i innych substancji uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania w sposób bezpieczny. W razie zaistnienia ww. okoliczności Klientowi nie przysługuje dodatkowy trening stacjonarny.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności by Klient uzyskał założone cele treningowe jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich osiągnięcie przez Klienta.
 4. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności uniemożliwiających Klientowi udział w treningu stacjonarnym ma on obowiązek poinformować o nich Sprzedawcę. W takiej sytuacji Klient ma prawo zawieszenia korzystania z wykupionego Produktu po uzgodnieniu ze Sprzedawcę, przy czym zawieszenie korzystania z wykupionej usługi treningu stacjonarnego powoduje przedłużenie umowy stron o czas w trakcie którego usługa nie jest świadczona. Zawieszenie korzystania z Produktu nie może trwać dłużej niż 90 dni. Oświadczenie o zawieszeniu wykonywania zawartej Umowy należy przesłać na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com wraz ze wskazaniem okresu zawieszenia.
 5. W terminie 48 godzin od momentu zapłaty za konsultację stacjonarną Klient otrzymuje na maila podanego podczas składania Zamówienia wiadomość e-mail potwierdzająca zakup. Konsultacja stacjonarna odbywa się w Krakowie na ul. Kobierzyńskiej 198A. Termin konsultacji stacjonarnej ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Produktu i indywidualnie ze Sprzedawcą po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres dominika.formanalata@gmail.com lub kontakt telefoniczny 505 275 187. 
 6. W terminie 48 godzin od momentu zapłaty za pakiet usług stacjonarnych Klient otrzymuje na maila podanego podczas składania Zamówienia wiadomość e-mail potwierdzająca zakup. Usługi wchodzące w skład pakietu usług stacjonarnych są wykonywane w Krakowie pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Produktu w Sklepie/ w trakcie składnia Zamówienia/w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. Termin realizacji usług ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Produktu i indywidualnie ze Sprzedawcą po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres dominika.formanalata@gmail.com lub kontakt telefoniczny 505 275 187. Do świadczenia usług świadczonych w ramach pakietu usług stacjonarnych stosuje się odpowiednio postanowienia wskazane w §11 jak i Regulaminie.

§12 E-KONSULTACJE (INDYWIDUALNE SPOTKANIA ONLINE)

 1. Sprzedawca świadczy także usługi E-konsultacji:

 • trening personalny online;
 • konsultacja ze specjalistą przeprowadzana online;
 • pakiet usług online.

 1. W terminie 48 godzin od momentu zapłaty za E- konsultację Klient otrzymuje na maila podanego podczas składania Zamówienia wiadomość e-mail potwierdzającą zakup. Termin E- konsultacji ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Produktu i indywidualnie ze Sprzedawcą po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres dominika.formanalata@gmail.com/ kontakt telefoniczny 505 275 187 lub wskazany jest w harmonogramie umieszczonym w Sklepie i udostępnionym Klientowi.
 2. Celem opracowania kompleksowej E-konsultacji, Sprzedawca może przeprowadzić z Klientem wywiad, również drogą elektroniczną (np. mailowo).
 3. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia internetowego na wybrane platformie internetowej, np. Skype/Zoom/Messenger.
 4. Klient ma prawo odwołać E-konsultację w terminie do 24 godzin przed planowaną E-konsultacją poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail dominika.formanalata@gmail.com (w takim przypadku Klient ma prawo do ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu E-konsultacji w okresie zgodnym z opisem Produktu w Sklepie). W przypadkach nagłych i niezależnych od Klienta E-konsultacja może zostać przeniesiona na inny termin na prośbę Klienta i za zgodą Sprzedawcy. 
 5. Postanowienia dotyczące treningu stacjonarnego i konsultacji stacjonarnej stosuje się odpowiednio do E-konsultacji. 
 6. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne wynikające ze strony Klienta, w tym te które uniemożliwiają przeprowadzenie E-konsultacji w uzgodnionym terminie.

§13 PRODUKTY NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z Produktów nieodpłatnych.
 2. Korzystanie z Produktów nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta na Platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.
 3. Produkty nieodpłatne dostępne są czasowo. 
 4. Informacje dotyczące terminu dostępności, znajdują się w opisie Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.

§14 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada poprzez zaznaczenie opcji „Kliknij tutaj, aby dodać kod”, która aktywuje pole Kod kuponu. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. 
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

 • adres e-mail Klienta 
 • dane Klienta niezbędne do wystawienia dowodu zapłaty, a to:
 • imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
 • miejscowość, 
 • kod pocztowy,
 • kraj.

 1. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
 2. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty
  za zamówienie.

 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 2. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki. 
 5. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 6. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§15 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością, Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą będzie wskazany w opisie Produktu sprzedawanego w przedsprzedaży.
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty, są realizowane (np. dodawane na Konto) w kolejności dokonanych Zamówień. 

§15 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
  w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę wpisać numer zamówienia jako tytuł płatności oraz dokonać opłaty na numer rachunku bankowego wskazany podczas składania Zamówienia.;
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Dotpay – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;  
 • za pomocą PayPal (Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez serwis) przy czym istnieje możliwość uiszczenia opłaty kartą płatniczą jeśli Klient nie posiada konta PayPal. Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku.

  5. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§16 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktów fizycznych nastąpi od 1 do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji
 2. Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia o ile w opisie Produktu nie przewidziano inaczej.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów fizycznych:

 • Przesyłka kurierska,
 • Paczkomat,
 • Poczta polska,
 • Odbiór osobisty.

 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Dostawy w Unii Europejskiej realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.
 3. W przypadku E-konsultacji i Produktów elektronicznych (Program online, E-book czy inna treść cyfrowa) dostęp do Produktu następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z harmonogramem Programu online i terminami wskazanymi w opisie Produktu. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta.
 4. W przypadku E-konsultacji i Programów online prowadzonych z udziałem Użytkownika w czasie rzeczywistym zgodnie z harmonogramem czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 
 5. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 6. Koszty dostaw Produktów fizycznych podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia.  Ceny Produktów fizycznych nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 
 9. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§17 REKLAMACJE

 1. FORMA NA LATA odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust.8 .
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów fizycznych rozpoczyna się:

 • od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
 • od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego produktu/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk produktu, dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
 • od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z produktów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o której mowa w §14. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. 
 4. FORMA NA LATA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. FORMA NA LATA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •  w której świadczenie usługi polega na tym, że przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy. 
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.
 5. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 7. W razie skutecznego odstąpienia Klienta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

§19 ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Rozwiązanie Umowy następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy zawartej przez Klienta i Sprzedawcę. W dniu następującym po rozwiązaniu Umowy i w przypadku gdy Klient nie kupi kolejnego Produktu cyfrowego, Konto jest automatycznie pozbawiane możliwości korzystania Platformy szkoleniowej poza możliwością dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym w przypadku Produktów Elektronicznych (Produktów cyfrowych w tym subskrypcji Klubu Fitness Online Forma na lata).
 2. Prawo wypowiedzenia nie przysługuje w stosunku do Produktów zakupionych w Sklepie i dostarczonych w całości od razu po dokonaniu zakupu zgodnie z żądaniem Klienta.
 3. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę sprzedaży Programu online w przypadku gdy Program online jest prowadzony w trybie cyklicznym i Użytkownik uczestniczy w zajęciach online w czasie rzeczywistym na Platformie szkoleniowej zgodnie z harmonogramem dostępnym w opisie Produktu lub ustalonym przez strony. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty rozwiązania wypowiedzianej Umowy, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu. 
 4. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę dotyczącą zajęć/ konsultacji prowadzonych w trybie stacjonarnym i pakietu usług. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. Płatność za niewykorzystane zajęcia/usługi licząc od daty rozwiązania wypowiedzianej Umowy, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu. 
 5. Jeśli wypowiedzenie Umowy następuje bez ważnego powodu FORMA NA LATA uprawniona jest do domagania się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta.
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail dominika.formanalata@gmail.com. FORMA NA LATA potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 7. Umowa wypowiedziana wygasa z upływem 30 dni od dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 8. FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę Produktu pomniejszoną proporcjonalnie o wartość zajęć/usług odbytych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które FORMA NA LATA poczyniła w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Sprzedawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę zakupu Produktu pomniejszoną proporcjonalnie o wartość zajęć/usług odbytych/wyświadczonych do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które FORMA NA LATA poczyniła w celu należytego wykonania Umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 9. FORMA NA LATA ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:

 • Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
 • Użytkownik nie przestrzega Regulaminu i łamie zasady Sklepu i/lub Platformy szkoleniowej;
 • Działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię FORMY NA LATA lub w inny sposób istotnie szkodzą FORMA NA LATA;
 • Użytkownik spowoduje utratę zaufania FORMA NA LATA obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.

W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie wskazanej powyżej FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę zakupu Produktu pomniejszoną proporcjonalnie o wartość odbytych zajęć do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez FORMA NA LATA. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności. FORMA NA LATA zastrzega sobie prawo do zawieszania Konta na okres wypowiedzenia złożonego przez FORMA NA LATA z powodów wskazanych w niniejszym postanowieniu.

 1. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§20 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta, Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. FORMA NA LATA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu z względu na siedzibę Sprzedawcy.

§21 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c) Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§22 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu Umowy (Produktu). Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę, 

b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,

c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych jeśli taka możliwość wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 

a) udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 

b) publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty (materiały dostępne na Platformie szkoleniowej w tym w Klubie Fitness Online Forma na Lata) nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 3. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§23 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Użytkownika jest Dominika Waksmundzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA po adresem ul. Wincentego Witosa 33/69, 30- 612 Kraków NIP 6793196201, REGON 385483721 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również FORMA NA LATA/ Sprzedawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: dominika.formanalata@gmail.com, numer telefonu: 505 275 187 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Użytkowników Sklepu/Platformy szkoleniowej podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie, w tym dane podawane podczas dokonywania Zamówień w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji Zamówienia i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Użytkownika i obsługi Użytkowników związanej z zawartą umową. 
 3. Dane osobowe Klienta i/lub Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania Umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Użytkowników będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym celu. 
 3. Dane osobowe Klientów i/lub Użytkowników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora (np. wirtualna asystentka), dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

 1. Klient i/lub Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient i/lub Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta i/lub Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i/lub Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem Sklepu, FORMA NA LATA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://formanalata.pl/polityka-prywatnosci/

§24 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. FORMA NA LATA wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem/Użytkownikiem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/ oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. FORMA NA LATA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej FORMA NA LATA na podstronie: Regulamin.
 3. Po zmianie Regulaminu, Klient/Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Sklepu zostaje powiadomiony o zakresie zmiany i możliwości jej akceptacji. Zalogowanie na Konto w Sklepie oznacza, że Użytkownik akceptuje zmianę Regulaminu. Odmowa akceptacji następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com przez Klienta/Użytkownika i jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, FORMA NA LATA deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy FORMA NA LATA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności:  https://formanalata.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu:  https://formanalata.pl/regulamin/

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków 

Reklamacja Usługi 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • świadczenia bez wady (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy wady (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny usługi o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….
Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków

Reklamacja przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
świadczenia bez wady (art. 561 § 1 kc)
nieodpłatnej naprawy wady (art. 561 § 1 kc)
obniżenia ceny usługi o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że zamówiony Produkt, a tym samym zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Produktu : ………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………………

dotyczącej następującego Produktu: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zamówiony Produkt, a tym samym zawarta Umowa, jest bezpośrednio związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________

ZAŁĄCZNIK nr 5- PRODUKTY

Wszystkie produkty znajdują się w Sklepie Forma na lata dostępnym pod adresem: https://formanalata.pl/sklep/

Regulamin: 02.03.2020 rok

Aktualizacja regulaminu: 10.08.2021 rok