Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Sklep internetowy FORMA NA LATA, dostępny pod adresem internetowym www.formanalata.pl/sklep, prowadzony jest przez Dominikę Waksmundzką prowadzącą działalność gospodarczą Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793196201, REGON: 385483721.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

I. DEFINICJE:

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług lub Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 dni (nie miesiąc kalendarzowy), liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług.

Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych: przelew bankowy, DotPay.

Regulamin – niniejszy dokument.

Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.formanalata.pl

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793196201, REGON: 385483721.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Towary – rzeczy znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.

Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług lub sprzedaż Towarów.

Usługi – usługi znajdujące się w sklepie w Sklepie Internetowym np. treningi personalne, konsultacje on-line, plany treningowe i inne.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, korzystająca z Usług.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. Usługa może zostać zrealizowania na rzecz Klienta lub innego wskazanego przez niego Użytkownika.
 3. Upoważnienie osoby trzeciej (Użytkownika) do skorzystania z Usługi jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy osoba ta godzi się na skorzystanie z Usługi, akceptuje Regulamin i warunki Umowy oraz po mailowej akceptacji Sprzedawcy. W razie upoważnienia osoby trzeciej do skorzystania z Usługi uprawnienia i obowiązki Klienta przewidziane w Regulaminie odnoszą się także do Użytkownika, w szczególności w zakresie kontaktu ze Sprzedawcą, ustalania terminów i miejsca treningów personalnych, zasadach zachowania w trakcie treningów.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedawcy i osób trzecich.
 5. W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania Umowę zawrzeć może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 6. Klient dokonuje zakupu Usługi lub Towaru dokonując bez Rejestracji.
 7. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: Witosa 33/69, Kraków 30-612

Adres e-mail Sprzedawcy: dominika.formanalata@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 505 275 187

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 53 1050 1445 1000 0091 4630 6601

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku. 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies,
 4. Zainstalowany program FlashPlayer.

V. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Zakup Usług i Towarów następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Usług i Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym:

a) stanowią ceny brutto

b) podawane są w złotych polskich

c) nie zawierają kosztów dostawy (w przypadku dostawy Towarów). Koszty dostawy Towarów ponosi Klient w wysokości wskazanej odrębnie w Sklepie Internetowym w zależności od wyboru wariantu dostawy przez Klienta.

 1. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Za zakupiony Towar Klient dokonuje płatności z góry, w chwili dokonywania zamówienia.
 3. Za zakupioną Usługę Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym.

VI. ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. Sprawdzić zamówienie, wpisać ewentualny ,,Kod kuponu” i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”
 3. Wypełnić Dane płatności poprzez wpisanie wszystkich danych, wybrać ewentualny rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (w polu Uwagi do zamówienia).
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności. Kliknąć ,,Kupuję i płacę”.
 5. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

VII. KORZYSTANIE Z USŁUG I TOWARÓW

 1. Sprzedawca i Klient ustalają konkretne terminy i miejsca korzystania przez Użytkownika z Usług, które wymagają spotkania osobistego (np. trening personalny). Spotkania osobiste mogą odbywać się w Krakowie w klubach Fitness Platinium: Zachodnia 27, Klimeckiego 1, Solvay Park.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w celu realizacji Usługi nie wymagającej osobistego spotkania (np. konsultacja on-line) mailowo: dominika.formanalata@gmail.com lub telefonicznie 505 275 187
 3. Użytkownik może bezpłatnie anulować ustalony termin spotkania osobistego w celu realizacji Usługi z wyprzedzeniem 24 godzin przed wybranym terminem. Anulowanie terminu następuję drogą telefoniczną, poprzez sms na numer telefonu: 505 275 187.
 4. Odwołanie spotkania w celu realizacji Usługi niezgodnie z ust. 3 powyżej, skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 5. Nieprzeprowadzone treningi personalne w danym Okresie Rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych Okresach Rozliczeniowych. W przypadku niewykorzystania wszystkich treningów personalnych w trakcie trwania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta  (np. brak kontaktu ze Sprzedawcą, niemożność skontaktowania się z Klientem) strony mogą przedłużyć Umowę o 4 tygodnie w celu przeprowadzenia tychże treningów personalnych. Nie przeprowadzenie treningów personalnych, w sytuacji o której mowa powyżej oraz nieprzedłużenie Umowy skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 6. W przypadku gdy Użytkownik spóźni się na ustalony ze Sprzedawcą termin spotkania w celu realizacji Usługi, czas trwania Usługi zostaje pomniejszony o czas spóźnienia Użytkownika.
 7. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed realizacją Usługi o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych. W odniesieniu do Usług stanowiących treningi personalne lub konsultacje treningowe w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest:

a) stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie, sportowa koszulka;

b) przestrzegać regulaminu klubu sportowego, w którym ćwiczy ze Sprzedawcą;

c) wykupić wejście do klubu fitness we własnym zakresie (karnet, system MultiSport, OK System i inne, akceptowane przez Fitness Platinium w Krakowie) 

d) posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.

 1. Jeżeli Usługa stanowi trening personalny zabronione jest korzystanie z Usług przez Użytkowników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków uspokajających i innych.
 2. Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.
 3. Towary stanowiące publikacje książkowe, e-booki, plany treningowe stworzone przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta, jak również wszystkie materiały publikowane w Sklepie Internetowym, niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi (zwane dalej zbiorczo „Materiałami”).
 4. Rozpowszechnianie Materiałów za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, czy dalsze odsprzedawanie, a także udostępnianie w Internecie i innych środkach publicznego przekazu, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zabronione.
 5. Wyjątek stanowią tylko te Materiały, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści, pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia podane razem z zezwoleniem.
 6. Dopuszcza się kopiowanie Materiałów tylko na własny użytek, tj. w celach niekomercyjnych.
 7. Osoby pragnące korzystać z Materiałów w celach komercyjnych, powinny zawrzeć ze Sprzedawcą pisemną umowę na wykorzystanie tych Materiałów oraz nabyć prawa licencyjne.
 8. Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta (ze skutkiem natychmiastowym), przed upływem okresu ważności Usług w przypadku stwierdzenia działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego poprzez upublicznianie, nielegalne rozpowszechnianie, kopiowanie bez zezwolenia, odsprzedawanie i modyfikowanie chronionych prawami autorskimi Materiałów – po uprzednim wezwaniu Klienta drogą e-mailową do zaprzestania i ew. usunięcia skutków powyższych działań.
 9. Wezwanie do zaniechania naruszeń jak i oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia Usług dla swej skuteczności wymagają przesłania Klientowi droga e-mailową, na podany przez niego w formularzu zamówienia, adres e-mailowy. Paragraf 6 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 10. W sytuacji wskazanej w ust. 18 powyżej, Sprzedawca ma także prawo do żądania zapłaty przez Klienta na jego rzecz kary umownej wysokości 100.000 zł. (sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Niezależnie do powyższego, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną.
 11. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług z ww. powodów, Klientowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

VIII. CZAS REALIZACJI

 1. Wysyłka zamówionych Towarów następuje w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 2. Usługi jednorazowe (np. trening personalny, jednorazowa konsultacja) realizowane są w okresie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Powyższe nie dotyczy przypadków wykupienia przez Klienta Usług lub pakietu Usług (np. pakiet treningów personalnych), które mogą zostać zrealizowane w czasie wskazanym w specyfikacji Usługi zawartej w Świadczeniu treningów personalnych otrzymanych na pierwszym spotkaniu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Użytkownik narusza powszechnie przyjęte normy zachowania i obyczaje.
 4. W razie czasowego braku możliwości świadczenia Usług przez Sprzedawcę (np. z przyczyn zdrowotnych, wyjazdu, nieprzewidywalnych zdarzeń losowych), Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Jednocześnie Sprzedawca poinformuje o przyczynie braku możliwości świadczenia Usług oraz o czasie jego trwania. W takim przypadku Umowa zostaje przedłużona odpowiednio o ww. czas braku możliwości świadczenia Usług przez Sprzedawcę.
 5. Klient ma prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia wykonywania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia / zawiadomienia w przypadku:

a) stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania korzystania z Usługi;

b) innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających Klientowi dalsze korzystanie z Usług.

 1. Zawieszenie wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej, powoduje przedłużenie Umowy o czas, w którym Usługa nie była świadczona.
 2. Zawieszenie wykonywania Umowy nie powoduje jej rozwiązania ani wygaśnięcia, a jedynie czasowe powstrzymanie się od jej wykonywania. Po upływie czasu zawieszenia Umowa zostaje automatycznie wznowiona m.in. wznowione zostaje naliczanie opłat za Usługi.
 3. W celu skuteczności wypowiedzenia lub zawieszenia korzystania z Usług, o których mowa w ust. 5 powyżej Klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaistnienie przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej (o ile ze względu na specyfikę zaistniałej sytuacji przedstawienie takiego dokumentu jest możliwe np. zaświadczenie lekarskie, kopia dokumentów delegacji do pracy za granicę itp.).
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zawieszeniu wykonywania Umowy powinno zostać przesłane, pod rygorem nieważności, drogą mailową:

a) Klient na adres e-mail Sprzedawcy: dominika.formanalata@gmail.com ;

b) Sprzedawca na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

 1. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu lub zawieszeniu wykonywania Umowy powinno jasno wskazywać, czy jego celem jest wypowiedzenie czy też zawieszenie Umowy oraz powinno zawierać opis sytuacji będącej podstawą jego złożenia. Dodatkowo oświadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy powinno wskazywać czas zawieszenia uzasadniony okolicznościami danego przypadku.
 2. Wszelkie oświadczenia woli kierowane na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mailowy, uważa się za skutecznie doręczone. W przypadku zmiany adresu e-mailowego w trakcie trwania Usługi, Klient zobowiązany jest do jego wskazania, w przeciwnym razie ostatnio podany adres uznaje się za prawidłowy.
 3. Niezależnie od przypadków wskazanych w niniejszym paragrafie, strony Umowy mogą w każdym czasie zgodnie postanowić o jej rozwiązaniu lub zawieszeniu wykonywania.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Towarów/Usług powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: dominika.formanalata@gmail.com 
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 3. Klient powinien zgłosić reklamację Usługi niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.
 6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym na adres: Forma na lata Dominika Waksmundzka, ul. Witosa 33/69, Kraków 30-612, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może poprosić o wzór formularza odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 3. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 4. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:

a) zamówiona Usługa została wykonania przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);

b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu lub z winy Operatora Płatności.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo według zasad ogólnych postępowania cywilnego sąd powszechny.