REGULAMIN KLUBU FORMA NA LATA

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Klubu FORMA NA LATA mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej 198 A, 30-382 Kraków.
 2. Klient może porozumiewać się z Klubem za pomocą adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Klubu.
 3. Zasady korzystania z Klubu oraz zakupu Karnetu, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin. 
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Klubu FORMA NA LATA udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie w Klubie w formie wydruku, oraz na stronie internetowej Klubu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 5. Warunkiem korzystania z Klubu oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 6. Ceny podane w cenniku oraz Regulaminie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 7. Nakazuje się:

  – Korzystania z Klubu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami
  – 
  Korzystania z Klubu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  – Korzystania z Klubu z poszanowaniem innych Klientów.

 8. Klient nie może zostać Członkiem Klubu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 9. Klient, który nabył Karnet lub Jednorazowe wejście w Klubie związany jest niniejszym Regulaminem.
 10. Klient, który nabył Karnet za pośrednictwem strony internetowej FORMA NA LATA związany jest zarówno niniejszym Regulaminem, jak i Regulaminem Serwisu.
 11. W przypadku trwania zagrożenia epidemiologicznego, w tym zwłaszcza związanego z epidemią wirusa COVID-19 (Koronawirus), zastosowanie będą mieć przepisy zawarte w §15 niniejszego Regulaminu.
2) DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. FORMA NA LATA – działalność gospodarcza prowadzona przez Dominikę Waksmundzką pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA po adresem ul. Wincentego Witosa 33/69, 30- 612 Kraków NIP 6793196201, REGON 385483721 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • Klub – klub edukacji ruchowej funkcjonujący pod nazwą “FORMA NA LATA”, miejsce świadczenia usług określonych w Regulaminie.
  1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Klubu oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach zawartej Umowy. 
  2. Członek Klubu – osoba fizyczna będąca użytkownikiem Klubu, korzystająca z oferowanych usług i zajęć stacjonarnych oraz sprzętu znajdującego się na terenie Klubu na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a FORMĄ NA LATA w Klubie poprzez zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu i cennika oraz opłacenie odpowiedniej kwoty określonej w cenniku. Na podstawie Umowy Klient upoważniony zostaje do korzystania z oferowanych przez Klub usług. Umowa może zostać zawarta za pośrednictwem strony internetowej Klubu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin. 
  5. Karnet – terminowa subskrypcja (lub pakiet Jednorazowych wejść) uprawniająca do korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez Klub na zasadach określonych w Regulaminie i aktualnym cenniku, za opłatą określoną zgodnie z prezentowanym w Klubie aktualnym cennikiem.
  6. Jednorazowe wejście / Wejście jednorazowe – uprawnienie do odpłatnego skorzystania przez Klienta z oferowanych przez Klub usług w sposób jednokrotny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
  7. Płatność – wpłata na konto FORMA NA LATA za pośrednictwem dostępnych w Klubie bądź za pośrednictwem strony internetowej sposobów płatności – w zależności od wybranej formy płatności i okresu subskrypcji.
  8. Regulamin Serwisu – regulamin sklepu internetowego FORMA NA LATA dostępny pod adresem https://formanalata.pl/regulamin/.
  9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 2. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

  3) PŁATNOŚCI
 1. W zależności od wybranego pakietu (Karnetu, usługi), Klienci zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat zgodnie z zawartą Umową oraz obowiązującym cennikiem.
 2. Aktualny Cennik dostępny jest w Klubie oraz pod adresem strony internetowej Klubu w zakładce CENNIK.
 3. Cena Karnetu aktualna w dniu zawarcia Umowy obowiązuje przez cały okres jej obowiązywania.
 4. Za wybrany Karnet bądź Jednorazowe Wejście Klient zobowiązany jest zapłacić z góry.
 5. Formy płatności wybierane są wedle preferencji Klienta w oparciu o formy płatności akceptowane przez FORMĘ NA LATA i dostępne w Klubie. 
 6. Klient może dokonać zakupu Karnetu także za pośrednictwem strony internetowej Klubu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.  
4) ZASADY CZŁONKOSTWA, HONOROWANE KARTY
 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z uwagi na charakter świadczonych usług Członkiem Klubu może być także osoba niepełnoletnia po ukończeniu 15 roku życia, nieubezwłasnowolniona całkowicie, po uprzednim okazaniu zgody przedstawiciela ustawowego bądź przebywająca pod jego opieką.
 2. Po uprzednim przedstawieniu zgody rodzica lub w jego obecności, w ramach uczestnictwa w zajęciach Zumba kids, możliwe jest korzystanie z Klubu przez dzieci w wieku 6-10 lat oraz młodzież w wieku od 15 lat, chyba, że Klub oferuje zajęcia skierowane do innych grup wiekowych prezentowane w aktualnej ofercie zajęć Klubu dostępnej w Klubie oraz na stronie internetowej FORMA NA LATA.
 3. W Klubie honorowane są karty typu MultiSport oraz inne tego rodzaju pod warunkiem, że Klub nawiąże współpracę z podmiotami oferującymi niniejsze karty i na zasadach określonych w Umowie. O możliwości korzystania z Klubu na podstawie karty typu MultiSport bądź podobnej Klient zostanie poinformowany w Klubie.
 4. Osoby korzystające z kart typu MultiSport i innych tego rodzaju obowiązane są korzystać z Klubu zgodnie z Regulaminem.
 5. Z uwagi na jakość świadczonych usług Klub zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby sprzedawanych Karnetów. 
 6. FORMA NA LATA podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia stałego i harmonijnego funkcjonowania Klubu.
  5) WYPOSAŻENIE KLUBU

Dostępny na terenie Klubu sprzęt spełnia wszelkie wymagania przewidziane dla urządzeń tego rodzaju oraz stanowi wyłączną własność Klubu. 

 • Z dostępnego na terenie Klubu sprzętu należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i/lub instrukcją. W razie wątpliwości co do poprawności korzystania ze sprzętu Klient powinien skonsultować się z odpowiednio wyznaczonym pracownikiem Klubu.
 • Uszkodzenie sprzętu przez Klienta i ponoszenie z tego tytułu odpowiedzialności będzie rozpatrywane zgodnie z art. 415 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

  6) ZASADY UŻYTKOWANIA KLUBU
 1. W Klubie prowadzone są usługi stacjonarne, w tym zwłaszcza:
 • treningi personalne (dla 1, 2 i 3 uczestników),
 • konsultacje dietetyczne,
 • indywidualne zajęcia edukacji ruchowej,
 • grupowe zajęcia edukacji ruchowej,
 • masaże sportowe,
 • masaże relaksacyjne,
 • warsztaty,
 • szkolenia.
 • Prowadzący zajęcia stanowią wykwalifikowany personel posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne dla poprawnej oraz bezpiecznej realizacji usług oferowanych w Klubie.
 • W celu weryfikacji aktualności Karnetu Klient może zostać zobowiązany przez obsługę Klubu o okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem. W przypadku nieokazania dokumentu Klient może zostać poproszony o opuszczenie terenu Klubu.
 • Osoba nieposiadająca przy sobie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości może skorzystać z Klubu po wykupieniu Jednorazowego wejścia.
 • Klienci obowiązani są korzystać z Klubu z zachowaniem zasad czystości i porządku.
 • W przypadku użytkowania Klubu w sposób niezgodny z Regulaminem Klient obowiązany będzie do niezwłocznego opuszczenia terenu Klubu. W sytuacji niniejszej pracownicy Klubu będą upoważnieni do wyproszenia Klienta z Klubu. 
 • Reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem Klubu mogą być zgłaszane w recepcji Klubu. Wobec przedstawionych uwag i reklamacji Klub ustosunkuje się w terminie 14 dni od dnia wpływu.
 • Godziny otwarcia Klubu dostępne są w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu. Klient upoważniony jest przebywać na terenie Klubu wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.

 7) ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE I REZERWACJE ONLINE

 1. Aktualny harmonogram zajęć dostępny jest na Stronie internetowej Klubu, w Klubie stacjonarnie oraz w serwisie Bookero.
 2. Dane osobowe powierzone serwisowi Bookero przetwarzane są zgodnie z regulaminem serwisu dostępnym na stronie internetowej www.bookero.pl oraz stosowną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Bookero i Klubem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
 3. Klient zobowiązany jest zgłosić swoje uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych za pośrednictwem serwisu Bookero najwcześniej na 7 dni przed terminem określonych zajęć, liczonych od godziny odpowiadającej godzinie rozpoczęcia zajęć.
 4. Do zajęć zorganizowanych prowadzonych w formie zajęć outdoroowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
 5. W przypadku wprowadzenia ograniczonej liczby miejsc na zajęciach zorganizowanych o możliwości uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 6. Klienci, którzy nie zgłosili uprzednio swojego uczestnictwa na zasadach powyższych, upoważnieni są do brania udziału w zajęciach zorganizowanych jeżeli odpowiednia liczba miejsc pozostaje dostępna.
 7. W przypadku niemożności uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych Klient zobowiązany jest poinformować Klub o swojej nieobecności na minimum 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. 
 8. W przypadku niepoinformowania Klubu o nieobecności zgodnie z punktem 7 powyżej, Klub będzie upoważniony do nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości 20 zł. Kara będzie nakładana w przypadku każdorazowej nieobecności i zostanie uiszczona w Klubie, przy kolejnej wizycie Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę (poprzez akceptację niniejszego regulaminu).
 9. W przypadku odwołania zajęć zorganizowanych Klub zobowiązany jest poinformować o tym fakcie klienta na minimum 3 godziny przed planowym rozpoczęciem zajęć. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem serwisu Bookero bądź zamieszczona na stronie internetowej Klubu lub przekazana w inny sposób np. telefonicznie lub mailowo (w zależności od dostępności danych Klienta do kontaktu). 
 10. Klient zobowiązany jest stawić się na zajęcia co najmniej 10 minut przed godziną ich rozpoczęcia. Osoba, która przybędzie na zajęcia z ponad 5-minutowym opóźnieniem może nie zostać wpuszczona na salę zajęć ze względu na ryzyko dezorganizacji zajęć. 
 11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych w przypadku:
 • jeśli liczba zapisanych Klientów nie przekroczy dwóch osób,
 • prowadzenia prac technicznych i konserwacyjnych utrudniających bądź czyniącym niemożliwym prowadzenie zajęć,
 • nagłej choroby prowadzącego.

  13. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć oraz osoby prowadzącego. Aktualna treść harmonogramu znajduje się w serwisie Bookero lub na stronie internetowej Klubu.
  14. Wcześniejsze opuszczenie zajęć zorganizowanych wymaga uprzedniego poinformowania prowadzącego zajęcia.

  8) PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH

 1. Na terenie Klubu do dyspozycji Klientów pozostają szafki zamykane na klucz.
 2. Klucz do szafki udostępniany jest Klientowi każdorazowo w momencie wejścia do Klubu. Przed opuszczeniem Klubu Klient zobowiązany jest klucz zwrócić.
 3. Wszelkie rzeczy osobiste Klient zobowiązuje się pozostawić na czas odbywania treningu w zamkniętej na klucz szafce. Zabrania się wstępu na salę ćwiczeń zwłaszcza z: plecakami, torbami czy walizkami. Działanie niezgodne z punktem niniejszym stanowić będzie rażące naruszenie Regulaminu.
 4. Zaleca się nieprzechowywanie w szafkach Klubu rzeczy o znacznej wartości.
 5. W przypadku gdy zamknięcie szafki na klucz nie będzie możliwe Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników Klubu.
 6. Przed opuszczeniem Klubu Klient zobowiązany jest opróżnić szafkę z wszelkich należących do niego przedmiotów. 
 7. Jeżeli Klient nie opróżni szafki i opuści teren Klubu pozostawione przez Klienta rzeczy poczytuje się jako porzucone w myśl art. 180 Kodeksu Cywilnego.

  9) REGULACJE PORZĄDKOWE (ZAKAZY I NAKAZY)  

 1. Klienci zobowiązani są posiadać odpowiednie obuwie sportowe, odzież zamienną oraz ręcznik. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia oraz stroju przed rozpoczęciem zajęć (treningu, ćwiczeń). Obuwie powinno być dopasowane do odbywanej aktywności.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 3. W trakcie wykonywania ćwiczeń, korzystania ze sprzętu, brania udziału w zajęciach zorganizowanych Klienci zobowiązani są korzystać w sposób właściwy z posiadanych ręczników zachowując zasady higieny. 
 4. Zabrania się przebywania na terenie Klubu pod wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych, posiadania i przyjmowania środków odurzających lub narkotyków. 
 5. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania narzędzi lub przedmiotów uznawanych powszechnie za niebezpieczne.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu przedmiotów wielkogabarytowych lub pojazdów, w tym rowerów i hulajnóg z wyjątkiem miejsc przez Klub wyznaczonych.
 7. Na terenie Klubu niedozwolone jest rejestrowanie obrazów i dźwięków bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela lub managera Klubu.
 8. Zabrania się prowadzenia treningów personalnych przez osoby nieposiadające odpowiedniej umowy zawartej z właścicielem Klubu. Działanie niezgodne z punktem niniejszym stanowić będzie rażące naruszenie Regulaminu i skutkować może nakazem niezwłocznego opuszczenia Klubu.
 9. Na terenie Klubu niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek działań marketingowych. Zabrania się wykorzystywania materiałów reklamowych oraz zdjęć Klubu bez zgody Klubu.
 10. Wykonane na terenie Klubu zdjęcia i filmy z wizerunkiem Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej zgody Klienta określającej zakres eksploatacji fotografii lub filmu.

  10) ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 1. Klub odpowiada za szkody na osobie lub mieniu Klienta powstałe w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy przez Klub.
 2. Klub odpowiada za szkody powstałe po stronie Klienta w związku z bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
 3. Klient może zgłosić roszczenia z tytułu naprawienia szkody wobec Klubu na piśmie, składając pismo w recepcji Klubu bądź przesyłając pismo na adres e-mail Klubu dostępny na stronie internetowej Klubu. W przypadku otrzymania pisma drogą e-mail Klub poinformuje Klienta o jego otrzymaniu tą samą drogą. 
 4. Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe w mieniu innych Klientów lub mieniu Klubu i zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia.
 5. Klient odpowiada za wszelkie szkody na osobie lub mieniu innych Klientów lub Klubu powstałe w efekcie zawinionego działania bądź zaniechania Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest wykonywać ćwiczenia w sposób prawidłowy i zgodny ze wskazaniami pracowników Klubu i/lub instrukcjami znajdującymi się w Klubie. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia oraz możliwości wykonywania ćwiczeń Klient powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą. W szczególności dotyczy to kobiet w ciąży, które dodatkowo powinny przedstawić Klubowi zaświadczenie lekarza prowadzącego ciążę o dopuszczalności brania udziału w ćwiczeniach dostępnych w Klubie. 
 7. Klient cierpiący na przewlekłe choroby, w tym zwłaszcza choroby serca, płuc, mięśni, układu oddechowego, układu krążenia, cukrzycę, przed skorzystaniem z usług Klubu powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą. Klient powinien uzyskać pozytywną opinię lekarza z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych. 
 8. Klient posiadający negatywną opinię lekarza co do możliwości korzystania z Klubu, w tym wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych, nie powinien korzystać z usług Klubu.
 9. Klient cierpiący na choroby lub schorzenia z natury wykluczające możliwość podejmowania aktywności nie powinien korzystać z usług Klubu. 
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wzięcie udziału w zajęciach zorganizowanych oraz korzystania z Karnetu. Cena Karnetu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych nie podlega zwrotowi, a wypowiedzenie usługi możliwe jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

  11) DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

 1. Klub jako placówka szkoleniowa może organizować regularne bądź cykliczne autorskie szkolenia pod nazwą Kursy Edukacji Ruchowej.
 2. Udział w Kursach Edukacji Ruchowej mogą brać Członkowie Klubu w ramach posiadanego Karnetu oraz osoby zainteresowane, które uiszczą odpowiednią opłatę.
 3. Aktualny cennik Kursów Edukacji Ruchowej dostępny będzie w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
 4. Kursy Edukacji Ruchowej mogą być organizowane dla:
 • 1 – 3 osób,
 • grup od 4 osób.

  5. Aktualny harmonogram oraz plan Kursów Edukacji Ruchowej udostępniony zostanie w Klubie lub na stronie internetowej Klubu. 

  12) ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 1. Umowa zawierana jest z Klientem na okres wskazany w ofercie danego Karnetu. 
 2. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas określony następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony zgodnie z postanowieniami przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas nieokreślony następuje z zachowaniem terminów określonych w pkt 3 paragrafu niniejszego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego licząc od dnia złożenia wypowiedzenia zgodnie z pkt 4 paragrafu niniejszego.
 4. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje Klientowi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Klient składa pisemnie w Klubie bądź poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail dominika.formanalata@gmail.com. FORMA NA LATA potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta. 
 6. FORMA NA LATA ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w szczególności gdy:
 • Klient rażąco narusza postanowienia Regulaminu;
 • Klient działa niezgodnie z zasadami prawa powszechnie obowiązującego;
 • Klient zalega z opłatami cyklicznymi wynikającymi z zawartej Umowy przez okres co najmniej 1 miesiąca, po uprzednim wezwaniu go do uregulowania płatności;
 • Działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię FORMY NA LATA lub w inny sposób istotnie szkodzą FORMIE NA LATA;
 • Klient spowoduje utratę zaufania FORMY NA LATA obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.

  7. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie wskazanej w pkt 2 i 5 powyżej FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę zakupu Karnetu pomniejszoną proporcjonalnie o wartość odbytych zajęć bądź dni obowiązywania Karnetu do dnia rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez FORMA NA LATA. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności. FORMA NA LATA zastrzega sobie prawo do zawieszania Karnetu na okres wypowiedzenia złożonego przez FORMA NA LATA z powodów wskazanych w pkt 5 powyżej. W tym okresie, Klient nie będzie mógł korzystać z usług Klubu i nie będzie zobowiązany do ich opłacania. 
  8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez FORMA NA LATA w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie przekazana osobiście w Klubie bądź wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

  13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. FORMA NA LATA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii czy nowych kierunków działania Klubu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go w Klubie i publikacji na stronie internetowej Klubu.  
 3. Po zmianie Regulaminu, Klient przy pierwszym logowaniu do strony internetowej FORMA NA LATA zostaje powiadomiony o zakresie zmiany i możliwości jej akceptacji. Zalogowanie na konto w sklepie FORMA NA LATA oznacza, że Klient akceptuje zmianę Regulaminu Serwisu i niniejszego regulaminu. Odmowa akceptacji następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com przez Klienta i jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. FORMA NA LATA wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  14) PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Użytkownika jest Dominika Waksmundzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA po adresem ul. Wincentego Witosa 33/69, 30- 612 Kraków NIP 6793196201, REGON 385483721 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również FORMA NA LATA. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: dominika.formanalata@gmail.com, numer telefonu: 505 275 187 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Dane osobowe Klientów podawane w celu zawarcia oraz wykonywania Umowy będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania Umowy, a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania Umowy);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym celu. 
 3. Dane osobowe Klientów będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora (np. wirtualna asystentka), dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Klubu, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Klubu, FORMA NA LATA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. W przypadku dzieci w wieku poniżej 13 roku życia korzystających z usług Klubu na zasadach wynikających z Regulaminu zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w paragrafie niniejszym musi wyrazić przedstawiciel ustawowy dziecka.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich w wieku od 13 roku życia korzystających z usług Klubu na zasadach wynikających z Regulaminu zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w paragrafie niniejszym musi wyrazić osoba niepełnoletnia oraz jej przedstawiciel ustawowy.

  15) REGULACJE ZWIĄZANE Z COVID-19

FORMA NA LATA oświadcza, iż jest jej wiadome istnienie epidemii wirusa COVID-19 (dalej “Koronawirus”) i okoliczność ta została uwzględniona przy okazji zawierania Umowy z Klientem.

Strony Umowy oświadczają, iż w dacie zawierania Umowy możliwe jest realizowanie wszelkich postanowień wynikających z Umowy w tym zwłaszcza tych związanych ze zobowiązaniami terminami oraz kwotowymi.

W czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego na terenie recepcji oraz szatni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz nakaz zakrywania ust i nosa.

Nakazane jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi na terenie Klubu.

Na dzień zawarcia umowy FORMA NA LATA oświadcza, że Koronawirus oraz wprowadzone w związku z epidemią ograniczenia administracyjne nie wpływają na możliwość realizacji zobowiązań wynikających z zawartej Umowy na zasadach i w terminach w niej określonych.

W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń administracyjnych mających realny i negatywny wpływ na wykonanie lub należyte wykonanie przez FORMA NA LATA zobowiązań wynikających z Umowy bądź gdy pojawi się ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy przez FORMA NA LATA, Klient zostanie o niniejszym fakcie poinformowany niezwłocznie. Wraz z przedstawieniem Klientowi informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy FORMA NA LATA przekaże również informacje o realnych możliwościach zminimalizowania negatywnego wpływu wprowadzonych zmian administracyjnych celem dalszej realizacji postanowień Umowy. 

FORMA NA LATA zobowiązuje się prowadzić działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu ograniczeń administracyjnych na jakość świadczonych usług oraz możliwość spełnienia obowiązków wynikających z treści Umowy.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności noszących znamiona siły wyższej, niezależnych od FORMY NA LATA pomimo zachowania należytej staranności, skutkujących realnym zwiększeniem kosztów wykonania postanowień Umowy, FORMA NA LATA i Klient podejmą polubowne negocjacje, których celem będzie minimalizacja strat po stronie FORMY NA LATA oraz Klienta.

W przypadku braku uzgodnienia zmiany postanowień Umowy w związku z wystąpieniem wyjątkowych okoliczności określonych w pkt 7 powyżej, FORMA NA LATA zobowiązana będzie do wykonywania postanowień Umowy na zasadach dotychczasowych. W związku z wystąpieniem wyjątkowych okoliczności określonych w pkt 7 powyżej FORMIE NA LATA przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w §12 pkt 5 Regulaminu. 

Link do niniejszego Regulaminu: https://formanalata.pl/regulamin-klubu-forma-na-lata/