Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozach Fitnessowych

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozach Fitnessowych organizowanych przez Forma na lata Dominika Waksmundzka

Organizatorem obozów fitnessowych jest Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą na ul. Witosa 33/69 w Krakowie, 30-612 o numerze NIP 6793196201 i REGON: 385483721 zwana dalej Organizatorem.

§1 Definicje

Organizator – Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą na ul. Witosa 33/69 w Krakowie, 30-612 o numerze NIP 6793196201 i REGON: 385483721.
Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca rezerwacji Obozu Fitnessowego.
Ośrodek – obiekt, gdzie będzie przeprowadzany Obóz Fitnessowy, z którym Klient bezpośrednio zawiera umowę zakwaterowania i wyżywienia
Regulamin – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozach Fitnessowych, stanowiące integralną część umowy.
Obóz Fitnessowy – event sportowy organizowany przez Organizatora, będąca przedmiotem niniejszych OWU.
Oferta – oferta danego wyjazdu, którą wybrał Klient, dostępna na stronie internetowej https://formanalata.pl/
OWU – Ogólne Warunki Uczestnictwa w Obozach Fitnessowych

§2 Postanowienia wstępne

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa, rozumie ich treść i zgadza się z ich postanowieniami oraz zapoznał się z Ofertą, dostępną na stronie internetowej www.formanalata.pl, w opisie danego eventu, który wybrał.
2. Przedmiotem niniejszych OWU, stanowiących jednocześnie integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestnika usługi, zgodnie z programem wskazanym w Ofercie oraz postanowieniami zawartymi w dalszej części OWU.
3. Organizator, zanim Klient zwiąże się umową o udział w Obozie Fitnessowym, udziela Klientowi za pośrednictwem odpowiedniej zakładki dostępnej na stronie internetowej  www.formanalata.pl szczegółowych informacji dotyczących ofert Obozu Fitnessowego.
4. Obóz Fitnessowy zorganizowany zostaje w terminach i miejscach rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w Ofercie, która jest dostępna na stronie  www.formanalata.pl i stanowi załącznik do umowy. Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail, w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Obozu Fitnessowego.
5. Organizator może wedle uznania rozszerzyć program o dodatkowe zajęcia, warsztaty oraz posiłki, jak również wybrać miejsca odbywania się zajęć nie wymienione w Ofercie i programie szczegółowym.
6. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych względów logistycznych program może ulec zmianie z zachowaniem ilości, jakości oraz standardu usług wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa i Ofercie albo ewentualnie Organizator zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
7. Zabrania się w czasie trwania Obozu Fitnessowego prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej.

§3 Zgłoszenie uczestnictwa i zasady rezerwacji

1. Uczestnik zawiera umowę w imieniu własnym na swoją rzecz.
2. W przypadku zawierania umowy na rzecz osób trzecich Klient jest zobowiązany do poinformowania ich o wszelkich szczegółach dotyczących Oferty oraz o postanowieniach niniejszych OWU, a ponadto o wszystkich innych informacjach przekazywanych przez Organizatora. Wszelka korespondencja oraz wymiana informacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem odbywa się za pośrednictwem Klienta na wskazane przez niego dane kontaktowe. Przyjmuje się, że jest to równoznaczne z przekazaniem informacji Uczestnikowi. Za poprawność podanych danych osobowych uczestników odpowiada Klient.
3. W celu zakupu usługi – zawarcia umowy, Uczestnik bądź Klient na początku dokonuje rezerwacji miejsca u Organizatora poprzez jego stronę internetową www.formanalata.pl oraz musi:
a) kliknąć w przycisk inicjujący proces rezerwacji miejsca/uczestnictwa widoczny na stronie z opisem danego Obozu Fitnessowego
b) wypełnić formularz rezerwacji, zobowiązując się do podania wszystkich niezbędnych danych osobowych w celu realizacji umowy i w celach wskazanych w niniejszych OWU;
c) zaakceptować obowiązkowe checkboxy potwierdzające zapoznanie się z niniejszymi OWU
d) kliknąć w przycisk finalizujący proces rezerwacji miejsca na Obozie Fitnessowym, zobowiązując się tym samym do dokonania zapłaty z tytułu własnego uczestnictwa lub osób trzecich, na rzecz których dokonał zgłoszenia;
e) dokonać opłaty w odpowiedniej wysokości zgodnie z wybraną ofertą Obozu Fitnessowego
4. W celu dokonania rezerwacji przez stronę internetową, o której mowa w ust. 3, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Uczestnik na adres poczty elektronicznej wskazany przy rezerwacji miejsca niezwłocznie otrzymuje przyjęcie rezerwacji przesłane przez Organizatora wraz z informacją o numerze rachunku bankowego Organizatora oraz Ośrodka, na który należy dokonać zapłaty ceny za Obóz Fitnessowy. Organizator wysyła jednocześnie Klientowi jako załączniki: niniejsze OWU, standardowy formularz informacyjny.
6. Po dokonaniu rezerwacji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty raty lub/i pełnej ceny Obozu Fitnessowego we wskazanym terminie (w zależności od informacji zawartych w Ofercie). W przypadku braku wpłaty Uczestnik zostaje skreślony z listy osób, które złożyły rezerwację. Nieuregulowanie pozostałej części opłaty w terminie wynikającym z Ofert Obozu Fitnessowego oznacza rezygnację z udziału w wyjeździe i skreślenie z listy uczestników oraz odstąpienie od umowy.
7. Umowa udziału w evencie zostaje zawarta w momencie wpłacenia przez Uczestnika opłaty rezerwacyjnej, w zależności od wytycznych zawartych w danej Ofercie. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy o udział w evencie również w formie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Po zapłacie, Organizator wystawia paragon lub na życzenie Uczestnika przesyła drogą elektroniczną fakturę.
9. Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT. Dokonując rezerwacji, Uczestnik jest zobowiązany podać informację w formularzu rezerwacji, o konieczności wystawienia faktury, wpisując jednocześnie niezbędne dane. Faktury wystawiane są tylko w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

§4 Cena
1. Cena Obozu Fitnessowego podana jest na stronie internetowej Organizatora  www.formanalata.pl w Ofercie wybranego Obozu Fitnessowego.
2. Cena Obozu Fitnessowego obejmuje usługi wskazane w Ofercie.
3. Uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty dojazdu, dodatkowych ubezpieczeń, dodatkowych atrakcji, warsztatów, usług, wycieczek fakultatywnych, chyba że Organizator postanowi inaczej. Szczegółowe informacje o świadczeniach zawartych w cenie Obozu Fitnessowego znajdują się w Ofercie Organizatora.

§ 5 Warunki płatności

1. Płatności za Obóz Fitnessowy należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora oraz osobno na rachunek bankowy Ośrodku wskazanych w wiadomości e-mail przesłanej do Uczestnika po dokonaniu rezerwacji miejsca przez stronę internetową www.formanalata.pl 
2. W Ofercie Organizatora wskazane jest czy i w jakim terminie należy dokonać zapłaty ceny i zapłaty opłat rezerwacyjnych, czy też innych opłat koniecznych do zawarcia umowy.
3. Za skuteczną zapłatę ceny uważa się uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora i Ośrodka.

§6 Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków wynikających z umowy

1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki wynikające z OWU wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w Obozie Fitnessowym uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dominika.formanalata@gmail.com w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Fit Wyjazdu.
3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się z kosztami organizacyjnymi i koniecznością uregulowania opłaty dodatkowej za zmianę uczestnika w wysokości 50 zł.
4. Za nieuiszczoną część ceny Obozu Fitnessowego oraz dodatkowe koszty poniesione przez Organizatora z tego tytułu Uczestnika osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§7 Warunki rezygnacji – Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik może zrezygnować-odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem informując o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej: dominika.formanalata@gmail.com  w formie pisemnego oświadczenia.
 2. W przypadku rezygnacji – odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (choroba uczestnika i inne przypadki losowe) – Uczestnik zobowiązany jest: do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w Fit Wyjeździe na rzecz Organizatora.
 3. W przypadku odstąpienia o którym mowa w ust. 2, Uczestnik zgadza się, że wpłacona przez niego opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi i zostaje zatrzymana na poczet kosztów organizacyjnych związanych z rezygnacją.
 4. W momencie rezygnacji, o której mowa w ust. 2 i dokonaniu zapłaty pełnej ceny za Obóz Fitnessowy w zależności
  – rezygnacja po wpłacie I raty – zwrot wpłaconej kwoty możliwy tylko w wypadku znalezienia osoby na swoje miejsce (pomagamy w szukaniu, będziemy prowadzić listę rezerwową osób chętnych na wypad)
  – rezygnacja po wpłacie całości – zwrot wpłaconej kwoty możliwy tylko w wypadku znalezienia osoby na swoje miejsce (pomagamy w szukaniu, będziemy prowadzić listę rezerwową osób chętnych na wypad).
  a) Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się z kosztami organizacyjnymi i koniecznością uregulowania opłaty dodatkowej za zmianę uczestnika w wysokości 50 zł.
 5. Uczestnik może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Organizator zmienia istotne założenia programu zawartego w Ofercie, a jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi opisanej w Ofercie.
 6. Realizacja Obozu Fitnessowego uzależniona jest od odpowiedniej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników to 30 osób. Organizator powiadomi Uczestnika o ewentualnym odwołaniu Obozu Fitnessowego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie nie później niż na:
  a) 30 dni przed rozpoczęciem Obozu Fitnessowego trwającego określoną liczbę dni 

Organizator może rozwiązać umowę o udział w Obozie Fitnessowym i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Obozu Fitnessowego, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału jest mniejsza niż 30 osób.
10. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika przed rozpoczęciem Obozu Fitnessowego.
11. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. 9 i 10 w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
12. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) działaniem lub zaniechaniem Ośrodka, w którym Uczestnik wykupił pobyt 
d) siłą wyższą.
13. Uczestnik akceptując niniejsze OWU oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia udział w Obozie Fitnessowym i potwierdza brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ruchowych przewidzianych w programie Organizatora. Uczestnictwo w poszczególnych usługach dostępnych w ramach Obozu Fitnessowego jest dobrowolne i Uczestnik będzie w nich uczestniczył na własną odpowiedzialność.
14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poleceń kadry Obozu Fitnessowego, prowadzących zajęcia, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących na terenie danego ośrodka.

§8 Obowiązki Uczestnika

 1. W trakcie trwania eventu Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów wszelkich obiektów, w obrębie których będzie odbywać się Obóz Fitnessowy, w szczególności regulaminu ośrodka, w którym będzie przebywał.
 2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów, o których mowa w ust. 3, a także w sytuacji, gdy Uczestnik swoim zachowaniem będzie powodował zagrożenie dla osób lub mienia oraz innych zachowań utrudniających prawidłowy przebieg wyjazdu Organizator uprawniony będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości zwrotu opłaty z tytułu niewykorzystanych świadczeń.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie kosztów leczenia.
 4. Niewykorzystanie przez Uczestnika w trakcie pobytu jakichkolwiek świadczeń objętych Ofertą nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Obóz Fitnessowy oraz nie przysługuje mu z tego tyłułu żaden zwrot za niewykorzystane usługi (np. z powodu wcześniejszego zakończenia uczestnictwa, choroby, wypowiedzenia umowy na podstawie ust. 4).
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas pobytu z własnej winy zarówno Organizatorowi jak i osobom trzecim oraz ośrodkowi.
 6. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie Obozu Fitnessowego.
 7. Uczestnik akceptując niniejsze OWU wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie oraz zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku podczas Obozu Fitnessowego w celu jego umieszczenia i publikowania na stronie internetowej Organizatora oraz w celach marketingowych w związku z prowadzoną działalnością. Wizerunek będzie przetwarzany w celach informacyjnych i w ramach działań promocyjnych Organizatora.

§9 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest:
  a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług eventowych objętych umową o udział w Obozie Fitnessowym, zgodnie z programem i ofertą zawartą na stronie internetowej www.formanalata.pl
  b) obowiązany do udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz na udzieleniu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
  2. Podstawą odpowiedzialności Organizatora jest akceptacja niniejszych OWU oraz wpłata pełnej ceny za Obóz Fitnessowy.
  3. Organizator oświadcza, że na czas trwania Obozu Fitnessowego Uczestnik zostanie zgłoszony do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na żądanie Uczestnika, Organizator udostępni szczegóły zawartego ubezpieczenia.
  4. Organizator informuje o możliwości wykupienia we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Obozie Fitnessowym.

§ 10 Reklamacje i spory

1. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje z tytułu wadliwego wykonania umowy, które zostaną złożone na piśmie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia imprezy, na adres Organizatora.
2. Organizator udzieli pisemnej odpowiedzi na skargi i reklamacje w terminie do 30 dni od ich otrzymania. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Organizator uzasadni jej przyczyny.
3. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
4. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7. Klient może wnieść skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie przez Organizatora obowiązków.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Organizator, jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Organizator oświadcza, że przetwarza jako administrator dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, datę urodzenia, numer pesel, NIP, nazwa i adres firmy) zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji umowy na Fit Wyjazd oraz w celu zawarcia na rzecz Uczestnika umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach.
3. Organizator pozyskuje dane udostępnione przez Uczestnika na stronie www.formanalata.pl oraz udostępnione bezpośrednio Organizatorowi podczas kontaktu z nim (osobistego, poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznego).
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.:
a) marketingu i promocji własnych produktów lub usług,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.);
5. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
e) kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f) wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z przepisów prawa,
g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
h) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
i) wykorzystywania cookies na Stronie Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
j) zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. k) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
l) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. m) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i realizacji umowy z Organizatorem. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy i realizacja usługi oferowanej przez Organizatora oraz w celu zawarcia umów ubezpieczenia. W przypadku ich niepodania, Uczestnik nie może wziąć udziału w Obozie Fitnessowym.
7. Dane osobowe Uczestników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu płatności, itp. dane osobowe mogą być udostępnione również innym podmiotom, jak np. hotele, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe  itp. wyłącznie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane będą udostępniane księgowości.
8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych Uczestnika jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Uczestnikowi przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”.
11. Jeśli Uczestnik wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych, Organizator niniejszym informuje, że może on tę zgodę wycofać w każdym momencie.
12. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
14. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
16. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych w ramach funkcjonowania strony internetowej Organizatora znajdują się w Polityce prywatności https://formanalata.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem ich opublikowania lub 11.10.21 r.
2. Umowy zawierane przez Organizatora zawierane są w języku polskim.
3. Oferta dostępna na stronie internetowej Organizatora stanowi integralną część niniejszych Warunków.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Ogólnych Warunków Uczestnictwa z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności itp. – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.formanalata.pl poprzez opublikowanie nowej treści OWU.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawa z dnia 12 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
6. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszego Regulaminu – umowy nie narusza ważności całej umowy.
7. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny w Krakowie (w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami).

Załączniki do OWU:

– Oferta Obozu Fitnessowego na stronie: https://formanalata.pl/oboz-forma-na-lata/