REGULAMIN OBOZU FORMA NA LATA

 1. SPIS TREŚCI
 2. §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 2
 3. §2 DEFINICJE 4
 4. §3 WYMAGANIA TECHNICZNE 6
 5. §4 OBÓZ FITNESSOWY 7
 6. §5 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE FORMA NA LATA) 10
 7. §6 SKŁADANIE REZERWACJI I ZAWARCIE UMOWY 12
 8. §7 CENA OBOZU FITNESSOWEGO I PŁATNOŚCI 14
 9. §8 ZMIANA UCZESTNIKA 15
 10. §9 REKLAMACJE 16
 11. §10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 17
 12. §11 ROZWIĄZANIE UMOWY 19
 13. §12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 21
 14. §13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 22
 15. §14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 23
 16. §15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA 27
 17. §16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28
 18. ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA 30
 19. ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 32
 20. ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 35
 21. ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 37 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Obozie Fitnessowym przeprowadzanym przez Dominikę Waksmundzką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA.
 2. Obóz Fitnessowy obejmuje swoim zakresem treningi fitness i inne usługi  towarzyszące, które są świadczone przez Organizatora w miejscu i czasie określonym w opisie Obozu Fitnessowego. 
 3. Cena uczestnictwa w Obozie Fitnessowym obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach wskazanych w opisie Obozu Fitnessowego na stronie Sklepu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 4. Zakwaterowanie w Obiekcie, wyżywienie i dojazd na miejsce przeprowadzenia Obozu Fitnessowego nie są usługami świadczonymi przez Organizatora. Wskazane usługi świadczone są przez podmioty trzecie lub we własnym zakresie organizowane przez Klienta i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich wykonanie. 
 5. Organizator w celu ułatwienia ustaleń między Klientem, a Obiektem może przekazywać informacje między stronami (m.in. przekazanie danych do płatności, przekazanie danych o preferencjach żywieniowych). Organizator nie odpowiada za wykonanie umowy przez Obiekt.
 6. Obóz Fitnessowy zostanie przeprowadzony zgodnie z opisem zakreślonym na stronie https://formanalata.pl w zakładce Obozy i na odpowiednich podstronach.
 7. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Organizatorem używając następujących danych kontaktowych: numer telefonu: 505 275 187, adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com, formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 8. Klient może porozumiewać się ze Organizatorem za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 9. Zasady udziału w Obozie Fitnessowym, zawarcia Umowy o udział w Obozie Fitnessowym oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 10. FORMA NA LATA udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 11. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 12. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 13. Informacje o Obozach Fitnessowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 14. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
 • rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
 • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 1. Nakazuje się:
 • Korzystanie z Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie z Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. W trakcie trwania Obozu Fitnessowego zabrania się prowadzenia przez Uczestników działań o charakterze zarobkowym, promocyjnym, handlowym i w jakikolwiek sposób zarobkowym, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Organizatorowi i/lub osobie trzeciej. 
 4. W razie zawierania Umowy przez Klienta na rzecz osoby trzeciej, Uczestnika Obozu Fitnessowego, Klient zobowiązany jest do przekazania jej wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Obozie Fitnessowym oraz odpowiada za prawidłowość danych Uczestnika przekazanych Organizatorowi.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. FORMA NA LATA/ Organizator– działalność gospodarcza prowadzona przez Dominikę Waksmundzką pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA po adresem ul. Wincentego Witosa 33/69, 30- 612 Kraków NIP 6793196201, REGON 385483721 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 2. Klient –  osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Zamówienia (zawarcie umowy). 
 3. Uczestnik– osoba fizyczna biorąca udział w Obozie Fitnessowym.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z FORMĄ NA LATA umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący Zamówienia związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin. 
 8. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem https://formanalata.pl/sklep/ oraz na odpowiednich podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień.
 9. Konto– konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu.
 10. Obóz Fitnessowy– treningi fitnessowe i usługi towarzyszące, które są świadczone przez Organizatora w miejscu i czasie określonych w opisie Obozu Fitnessowego na stronie Sklepu. 
 11. Obiekt-adres pod którym przeprowadzany jest Obóz Fitnessowy. Podmiot z którym Klient zawiera umowę w zakresie noclegu i wyżywienia. 
 12. Umowa – umowa dotycząca udziału w Obozie Fitnessowym zawarta pomiędzy Organizatorem, a Klientem. Umowa jest zawierana na odległość z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz rezerwacji – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie.
 15. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 16. Płatność – wpłata na konto FORMY NA LATA za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Obozu Fitnessowego.
 17. System – zespół współpracujących z sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z zm.), dalej jako Ustawa.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 21. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 23. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów i użytkowników w ramach Sklepu.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca standardy HTML 4.01, CSS, javascript oraz pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. FORMA NA LATA zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. FORMA NA LATA podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia stałego i harmonijnego funkcjonowania Sklepu.
 3. Hasło Klienta Sklepu szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia odczytanie go przez FORMA NA LATA.

§4 OBÓZ FITNESSOWY

 1. Organizator umożliwia w ramach Sklepu zawarcie Umowy o udział w Obozie Fitnessowym. 
 2. Obóz Fitnessowy odbywa się w wyznaczonej przez Organizatora lokalizacji, w wyznaczonym terminie i realizowany jest na zasadach opisanych w opisie Obozu Fitnessowego w Sklepie. Dokładny opis Obozu Fitnessowego stanowi załącznik do Regulaminu. W ramach udziału w Obozie Fitnessowym Organizator przewiduje możliwość przekazania nieodpłatnego Uczestnikom produktów marketingowych, promocyjnych i wskazanych w opisie Obozu Fitnessowym na stronie Sklepu (m.in. prezenty niespodzianki, pakiet powitalny/ pożegnalny itd.).
 3. W terminie najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu Fitnessowego Organizator na adres e-mail Klienta prześle szczegółowy program Obozu Fitnessowego. 
 4. Organizator ma prawo do zmiany kadry prowadzącej zajęcia w ramach Obozu Fitnessowego. 
 5.  Organizator zaleca Uczestnikowi objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych (NNW) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Obozu Fitnessowego.
 6. Plan dnia poszczególnych dni Obozu Fitnessowego może ulec zmianie w zakresie poszczególnych zajęć lub miejsca ich przeprowadzenia przy czym ewentualne zmiany nie wpływają na cenę i jakość usługi świadczonej przez Organizatora. Organizator może w szczególności rozszerzyć program o dodatkowe zajęcia i/lub warsztaty.
 7. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o przeciwskazaniach zdrowotnych, w szczególności o przebytych chorobach, urazach czy kontuzjach przed przystąpieniem do zajęć realizowanych w ramach Obozu Fitnessowego.
 8. Uczestnik powinien:
 1. stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie, sportowa koszulka oraz posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu;
 2. przestrzegać regulaminu miejsca w którym odbywa się Obóz Fitnessowy;
 3. powstrzymywać się od wnoszenia na teren gdzie przeprowadzane są zajęcia w ramach Obozu Fitnessowego urządzeń rejestrujących audio i/lub dźwięk.
 1. Biorąc udział w Obozie Fitnessowym Uczestnik uczestniczy w prowadzonych zajęciach na własną odpowiedzialność. Nie powinny istnieć żadne przeciwskazania zdrowotne do udziału Uczestnika w Obozie Fitnessowym.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń prowadzących poszczególne zajęcia oraz do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu gdzie odbywa się Obóz Fitnessowy.
 3. W razie spóźnienia Uczestnika na zajęcia prowadzone w ramach Obozu Fitnessowego lub brak udziału w poszczególnych zajęciach przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem czas Obozu Fitnessowego nie ulega przedłużeniu, a cena Obozu Fitnessowego nie zostaje pomniejszona.
 4. Do zajęć prowadzonych w ramach Obozu Fitnessowego nie zostanie dopuszczona osoba będąca pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków uspokajających i innych substancji uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sposób bezpieczny. 
 5. Organizator dokłada wszelkiej staranności by Uczestnik uzyskał założone cele treningowe jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich osiągnięcie przez Uczestnika. Organizator odpowiada za należytą staranności przeprowadzanych zajęć w ramach Obozu Fitnessowego jednak z uwagi na indywidualne predyspozycje Uczestnika nie bierze odpowiedzialności za efekty przez niego osiągnięte.
 6. Świadczenie usługi świadczonej w ramach Obozu Fitnessowego i mającej charakter indywidualny (np. konsultacja dietetyczna) odbywa się w terminie ustalonym z Uczestnikiem. Termin realizacji usług ustalany jest przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Obozu Fitnessowego i indywidualnie z Organizatorem po dokonaniu poprzez kontakt drogą e-mail na adres dominika.formanalata@gmail.com lub kontakt telefoniczny 505 275 187.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o wszelkich niedogodnościach i/lub sugestiach dotyczących Obozu Fitnessowego.
 8. W razie zaistnienia nieprzewidzianych problemów ze Strony Uczestnika w czasie trwania Obozu Fitnessowego, Organizator dąży do udzielenia wsparcia Uczestnikowi i udzielenia pomocy w miarę swoich możliwości. W szczególności Organizator dysponuje informacjami dotyczącymi świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz udostępnia środki umożliwiające komunikację bezpośrednią.

§5 USŁUGI ŚWIADZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE FORMA NA LATA)

 1. Za pośrednictwem Sklepu, FORMA NA LATA świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne, w tym usługę umożliwiającą zawarcie Umowy z Organizatorem drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej za Zamówienie Klienta.
 2. Organizator świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za Obóz Fitnessowy.
 3. W celu założenia indywidualnego Konta należy zaznaczyć chęć jego utworzenia podczas składania Zamówienia oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 4. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 
 5. Na rzecz Klienta, FORMA NA LATA świadczy ponadto nieodpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na możliwości złożenia Zamówienia Obozu Fitnessowego w Sklepie poprzez Formularz rezerwacji.
 6. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Klient loguje się do Konta poprzez nazwę Klienta/e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu FORMA NA LATA podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. FORMA NA LATA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Klient powinien niezwłocznie powiadomić FORMĘ NA LATA w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta lub zabezpieczającego go hasła bądź jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta osobom trzecim. 
 12. Klient może edytować i uzupełniać swoje dane po zalogowaniu się do Konta.
 13. Jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą może zarejestrować maksymalnie jedno Konto.
 14. FORMA NA LATA może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji Konta i uprawniona jest do wprowadzenia zmian/uzupełnienia informacji dotyczących Klienta za zgodą Klienta
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami FORMA NA LATA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 16. W wypadku Klientów będących Konsumentami FORMA NA LATA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla FORMY NA LATA, podaje Organizatorowi dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 
 17. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 18. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 
 19. Wskutek usunięcia Konta przez FORMĘ NA LATA Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 20. W celu usunięcia Konta Klienta z Sklepu, Klient może dokonać tego poprzez wybranie przycisku „Usuń konto” w panelu „Zarządzaj kontem” lub poprzez przesłanie wiadomości obejmującej dyspozycję usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dominika.formanalata@gmail.com

§6 SKŁADANIE REZERWACJI I ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient może dokonać rezerwacji udziału w  Obozie Fitnessowym poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Obozu Fitnessowego w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Obozu Fitnessowego).
 2. Po dokonaniu wyboru Obozu Fitnessowego, celem rezerwacji miejsca w Obozie Fitnessowym Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Obozu Fitnessowego, w wyniku czego wybrany Obóz Fitnessowy zostanie dodany do koszyka zakupowego. W dalszej kolejności Klient wypełnia Formularz rezerwacji.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzach następujących danych:
 1. adres e-mail Klienta 
 2. dane Klienta niezbędne do wystawienia dowodu zapłaty, a to:
 1. imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 2. adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)
 3. miejscowość, 
 4. kod pocztowy,
 1. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i złożenia rezerwacji udziału w Obozie Fitnessowym,
 2. wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność opłacenia ceny Obozu Fitnessowego.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Organizatorem Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Umowa z Obiektem (wyżywienie i nocleg, inne usługi świadczone przez Obiekt) zawierana jest na odrębnych zasadach i niniejszy Regulamin nie znajduje do niej zastosowania
 2. Fakt dokonania rezerwacji udziału w Obozie Fitnessowym Organizator potwierdza w drodze wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacji przez Klienta. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie rezerwacji zawiera informację o numerze bankowym Organizatora na który należy wpłacić cenę Obozu Fitnessowego oraz informację o numerze bankowym na który należy wpłacić należności na poczet umowy zawieranej z Obiektem.
 3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny Obozu Fitnessowego w termiach zgodnych z wybranym w Sklepie Obozem Fitnessowym. Brak uiszczenia pierwszej części ceny Obozu Fitnessowego w terminie skutkować będzie usunięciem rezerwacji udziału Klienta w Obozie Fitnessowym.
 4. Umowę o udział w Obozie Fitnessowym traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Organizatora pierwszej części ceny uiszczanej na poczet udziału w Obozie Fitnessowym. Organizator niezwłocznie potwierdza otrzymanie płatności i potwierdza zawarcie Umowy o udział w Obozie Fitnessowym. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza rezerwacji (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie określonym w opisie Obozu Fitnessowego na Stronie od złożenia Zamówienia.

§7 CENA OBOZU FITNESSOWEGO I PŁATNOŚCI

 1. Cena Obozu Fitnessowego zamieszczona na stronie internetowej Sklepu jest ceną brutto i zawiera wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Obozów Fitnessowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Obozów Fitnessowych, wycofywania Obozów Fitnessowych przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Obozu Fitnessowego.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Cenę na poczet Umowy o udział w Obozie Fitnessowym należy opłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Na odrębny rachunek bankowy Obiektu należy uiścić opłatę związaną z opłaceniem usług świadczonych przez Obiekt.
 5. Harmonogram płatności przedstawiony jest na stronie w opisie Obozu Fitnessowego.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 7. Organizator wystawia paragon po zaksięgowaniu wpłaty i przesyła drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta Organizator wystawia elektroniczną fakturę przy czym chęć otrzymania faktury Klient zobowiązany jest wskazać w Formularzu rezerwacji.
 8. Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT. Dokonując rezerwacji, Uczestnik jest zobowiązany podać w Formularzu rezerwacji informację o konieczności wystawienia faktury, wpisując jednocześnie niezbędne dane. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

§8 ZMIANA UCZESTNIKA 

 1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany osoby Uczestnika Obozu Fitnessowego w terminie do 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia Obozu Fitnessowego. 
 2. Informację o zmianie osoby Uczestnika Klient kieruje na adres dominika.formanalata@gmail.com wskazując dane nowego Uczestnika. 
 3. Zmiana Klienta Obozu Fitnessowego oznacza wypowiedzenie Umowy przez dotychczasowego Klienta i zawarcie Umowy z nowym Klientem wskazanym przez dotychczasowego Klienta. Postanowienia §11 znajdują odpowiednie zastosowanie. Zryczałtowane koszty administracyjne Organizatora związane z wypowiedzeniem Umowy przez dotychczasowego Klienta wynoszą w tym przypadku 50 (pięćdziesiąt) złotych.

§9 REKLAMACJE

 1. FORMA NA LATA odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową usług zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator ma obowiązek świadczyć usługę wolną od wad.
 3. Organizator jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli usługa ma wadę.
 4. Reklamacja danego Obozu Fitnessowego powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się z Organizatorem telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Organizator.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust.7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się po zawarciu Umowy przez Konsumenta. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. 
 5. FORMA NA LATA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. FORMA NA LATA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 4.  w której świadczenie usługi polega na tym, że przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W razie skutecznego odstąpienia Klienta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 2. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep, a pieniądze zostaną zwrócone po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie faktury korygującej.

§11 ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Rozwiązanie Umowy następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy zawartej przez Klienta i Organizatora. Klient może we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z udziału w Obozie.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie przy czym termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. Płatność w zakresie niewykonanej do dnia rozwiązania Umowy zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu. 
 3. Jeśli wypowiedzenie Umowy następuje bez ważnego powodu FORMA NA LATA uprawniona jest do domagania się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail dominika.formanalata@gmail.com. FORMA NA LATA potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 5. Umowa wypowiedziana wygasa z upływem 30 dni od dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 6. FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę Obozu Fitnessowego pomniejszoną proporcjonalnie o wartość zajęć/usług odbytych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które FORMA NA LATA poczyniła w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Organizatora na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę zakupu Obozu Fitnessowego pomniejszoną proporcjonalnie o wartość zajęć/usług odbytych/wyświadczonych do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które FORMA NA LATA poczyniła w celu należytego wykonania Umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 7. FORMA NA LATA ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:
 1.  na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu Fitnessowego liczba Uczestników biorących udział w Obozie Fitnessowym jest mniejsza niż 3 Uczestników;
 2. działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię FORMY NA LATA lub w inny sposób istotnie szkodzą FORMA NA LATA;
 3. Klient/Uczestnik spowoduje utratę zaufania FORMA NA LATA obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.

W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie wskazanej powyżej FORMA NA LATA zwróci Klientowi cenę zakupu Obozu Fitnessowego w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez FORMA NA LATA. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności. 

 1. FORMA NA LATA ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Uczestnik poprzez swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia lub utrudnia przebieg Obozu Fitnessowego mimo upomnienia przez Organizatora. W takim przypadku FORMA NA LATA zwraca Klientowi cenę Obozu Fitnessowego w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez FORMA NA LATA pomniejszoną o wartość usługi wyświadczonej do dnia rozwiązania Umowy i koszty poniesione na poczet wykonania Umowy do dnia rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.
 2. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Obozu Fitnessowego w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy zmiana prawa (np. wprowadzenie ogólnokrajowych obostrzeń) uniemożliwiająca przeprowadzenie Obozu Fitnessowego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji Obozu Fitnessowego.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku Umowy o udział w Obozie Fitnessowym w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta/Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 4. Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Organizator ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 6. Całkowita odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Obozu Fitnessowego i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. FORMA NA LATA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem, a Przedsiębiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu z względu na siedzibę Organizatora.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c) Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Organizatora lub w inny sposób, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i/lub Uczestnika jest Dominika Waksmundzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA po adresem ul. Wincentego Witosa 33/69, 30- 612 Kraków NIP 6793196201, REGON 385483721 zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zwana w Regulaminie również FORMA NA LATA/ Organizator. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając poniższych danych: e-mail: dominika.formanalata@gmail.com, numer telefonu: 505 275 187 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie, w tym dane podawane podczas dokonywania Zamówień w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej Umowy. 
 3. Dane osobowe Klienta i/lub Uczestnika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania Umowy);
 5. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 9. przetwarzania wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych (m.in. na Stronie i kanałach społecznościowych Administratora) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 3. Dane osobowe Klientów i/lub Uczestników będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące Usługi w imieniu Administratora (np. dietetyk), dostawca usługi mailingu (newsletter), kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta/Uczestnika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Dane będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m. in. poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),  
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient/Uczestnik wyraził zgodę.

 1. Klient i/lub Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient i/lub Uczestnik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta i/lub Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta/Uczestnika.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i/lub Uczestnikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem Sklepu, FORMA NA LATA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://formanalata.pl/polityka-prywatnosci/

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. FORMA NA LATA wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. FORMA NA LATA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej FORMA NA LATA na podstronie: Regulamin.
 3. Po zmianie Regulaminu, Klient przy pierwszym logowaniu do Sklepu zostaje powiadomiony o zakresie zmiany i możliwości jej akceptacji. Zalogowanie na Konto w Sklepie oznacza, że Klient akceptuje zmianę Regulaminu. Odmowa akceptacji następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com przez Klienta i jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, FORMA NA LATA deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy FORMA NA LATA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Link do polityki prywatności:  https://formanalata.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://formanalata.pl/regulamin-obozu-forma-na-lata/

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA 

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków 

 

Reklamacja Usługi 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. usługa ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o usłudze] jest wadliwa. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • świadczenia bez wady (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy wady (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny usługi o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: ……………………………. 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków

 

Reklamacja przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. usługa ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o usłudze] jest wadliwa. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • świadczenia bez wady (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy wady (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny usługi o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Jednocześnie, oświadczam, że usługa, a tym samym zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________ Podpis: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 

 

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Obozu Fitnessowego : ………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ 

ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

FORMA NA LATA DOMINIKA WAKSMUNDZKA 

ul. Wincentego Witosa 33/69

30- 612 Kraków 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następującego Obozu Fitnessowego: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zamówiona usługa, a tym samym zawarta Umowa, jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________ 

ZAŁĄCZNIK nr 5 OBÓZ FITNESSOWY- OPIS

Opis oferty obozu