Regulamin Klubu Fitness Online Forma na lata

Klub Fitness Online FORMA NA LATA Dominika Waksmundzka, dostępny pod adresem internetowym https://formanalata.pl/klub-fitness-online/ prowadzony jest przez Dominikę Waksmundzką prowadzącą działalność gospodarczą Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793196201, REGON: 385483721.

Niniejszy Regulamin określa informacje, m.in. o pakietach, w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość platformy, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, formie dostępu do platformy, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

I. DEFINICJE:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://formanalata.pl/regulamin-klub-fnl/
 4. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem https://formanalata.pl/klub-fitness-online/ 
 5. Sprzedawca – Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793196201, REGON: 385483721.
 6. Klub FNL – skrót platformy internetowej Klub Fitness Online Forma na lata Dominika Waksmundzka

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak treningi fitness online przy zakupie Pakietu Premium i VIP.
 2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem. 
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie. 
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: Witosa 33/69, Kraków 30-612

Adres e-mail Sprzedawcy: dominika.formanalata@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 505 275 187

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 53 1050 1445 1000 0091 4630 6601

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku. 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania treningów fitness online, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies,
 4. Zainstalowany program FlashPlayer.

V. CENY, PŁATNOŚCI I PAKIETY

 1. Zakup Usług i Towarów następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Usług i Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym:

a) stanowią ceny brutto
b) podawane są w złotych polskich

 1. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Za zakupiony Towar Klient dokonuje płatności z góry, w chwili dokonywania zamówienia.
 3. Za zakupioną Usługę Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym.

 1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach aktualnej oferty dostępnej tutaj: https://formanalata.pl/klub-fnl/
 2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrybcji/dostępu przedłużenia dostępu o kolejny okres.

VI. ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. Sprawdzić zamówienie, wpisać ewentualny ,,Kod kuponu” i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”
 3. Wypełnić Dane płatności poprzez wpisanie wszystkich danych, wybrać ewentualny rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (w polu Uwagi do zamówienia).
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności. Kliknąć ,,Kupuję i płacę”.
 5. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

VII. KORZYSTANIE Z USŁUG I TOWARÓW

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika. 
 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

IX. REKLAMACJE

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym na adres: Forma na lata Dominika Waksmundzka, ul. Witosa 33/69, Kraków 30-612, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może poprosić o wzór formularza odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 3. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 4. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:

a) zamówiona Usługa została wykonania przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);

b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu lub z winy Operatora Płatności.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo według zasad ogólnych postępowania cywilnego sąd powszechny.

Z dnia 27.12.20 r.