Regulamin Zajęć fitness w plenerze Kraków

Zajęcia fitness w plenerze Kraków prowadzone są przez Dominikę Waksmundzką prowadzącą działalność gospodarczą Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793196201, REGON: 385483721.

Niniejszy Regulamin określa informacje, m.in. o wejściówkach, w ramach których można uzyskać wstęp na zajęcia fitness w plenerze, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

I. DEFINICJE:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://formanalata.pl/regulamin-zajec-fitness-w-plenerze-krakow/
 4. Wejściówki – wejścia na zajęcia fitness w plenerze dostępne pod adresem https://formanalata.pl/fiitnesswplenerzekrakow oraz bezpłatne wejściówki dostępne pod adresem https://formanalata.pl/plener-bezplatnawejsciowka 
 5. Sprzedawca – Forma na lata Dominika Waksmundzka z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793196201, REGON: 385483721.
 6. Plener – skrót zajęć fitness w plenerze w Krakowie organizowane przez Dominikę Waksmundzką
 7. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.formanalata.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania wejściówek na zajęcia fitness w plenerze, tj. treningów fitness z wykwalifikowaną kadrą instruktorską.
 2. Możliwość zakupu wejściówek podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych ze Sklepem Internetowy.

1 wejście na zajęcia fitness w plenerze – 14 dni od dnia zakupu

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pleneru, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może uzyskać wejściówki ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem. 
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Sklepie Internetowy. 
 5. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: Witosa 33/69, Kraków 30-612

Adres e-mail Sprzedawcy: dominika.formanalata@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 505 275 187

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 53 1050 1445 1000 0091 4630 6601

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku. 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies,
 4. Zainstalowany program FlashPlayer.

V. CENY, PŁATNOŚCI I PAKIETY

 1. Zakup Usług i Towarów następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny Usług i Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym:

a) stanowią ceny brutto
b) podawane są w złotych polskich

 1. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Za zakupiony Towar Klient dokonuje płatności z góry, w chwili dokonywania zamówienia.
 3. Za zakupioną Usługę Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym.

  WEJŚCIÓWKI
  1 wejście na zajęcia fitness w plenerze – 14 dni od dnia zakupu w cenie 15 zł brutto

  Ceny wejściówek prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania zamówienia.

VI. ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. Sprawdzić zamówienie, wpisać ewentualny ,,Kod kuponu” i kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”
 3. Wypełnić Dane płatności poprzez wpisanie wszystkich danych, wybrać ewentualny rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (w polu Uwagi do zamówienia).
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności. Kliknąć ,,Kupuję i płacę”.
 5. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

VII. KORZYSTANIE Z USŁUG I TOWARÓW

 1. Po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego wejściówek, Kupujący po zakupie do 48h otrzyma na swojego maila link do zapisu na zajęcia fitness w plenerze.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne mają obowiązek poinformować o tym prowadzącego zajęcia fitness w plenerze.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach bierze odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne wynikające z uczestnictwa w zajęciach fitness w plenerze organizowanych przez Forma na lata oraz posiada pozwolenie lekarskie na udział w zajęciach proponowanych przez Sprzedającego.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz zmiany obuwia na sportowe.
 5. W odniesieniu do wszystkich zajęć, Forma na lata zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na takie zajęcia i do ustalenia warunków takiej rejestracji. Zapisywać można się na stronie: https://formanalata.pl/zarezerwuj-zajecia/
 6. Po dokonanej rezerwacji na Twój adres mailowy przyjdzie potwierdzenie zapisu na zajęcia fitness w plenerze. Możesz tam ANULOWAĆ REZERWACJĘ do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
 7. W przypadku brzydkiej pogody zajęcia fitness w plenerze mogą zostać odwołane do 2 godzin przed zajęciami. Twoja wejściówka będzie do wykorzystania na następnych zajęciach w określonym czasie od dnia zakupu wejściówki zgodnie z regulaminem.
 8. Prowadzący zajęcia trener/instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić o opuszczenie zajęć jeśli w opinii trenera/instruktora jest za dużo osób lub osoba ta nie przestrzega poleceń trenera.
 9. Zajęcia fitness w plenerze, a koronawirus 2021

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 50 osób. Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Osoby uprawiające sport rekreacyjnie na terenie, np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

10. W zajęciach fitness w plenerze nie mogą uczestniczyć osoby poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w której rodzic lub opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie na udział w zajęciach fitness. Rodzic lub opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka na terenie zajęć w plenerze.
11. Forma na lata zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby oraz zmiany planu zajęć, osób prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na stronie internetowej i facebooku.
12. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź substancji psychotropowych.
13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody
14. Kupujący zobowiązani są do zachowywania się przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
15. Kupujący, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani. do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego.
16. Palenie jest zabronione w trakcie zajęć.
17. Używanie telefonów komórkowych, w sytuacji kiedy przeszkadza to w prowadzeniu zajęć jest zabronione.
18. Forma na lata nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na zajęciach fitness w plenerze.
19. Przed uczestnictwem w zajęciach po raz pierwszy Kupujący potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Zajęć fitness w plenerze, rozumie i akceptuje warunki uczestnictwa w zajęciach i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zajęcia fitness. w plenerze korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

IX. REKLAMACJE

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym na adres: Forma na lata Dominika Waksmundzka, ul. Witosa 33/69, Kraków 30-612, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może poprosić o wzór formularza odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominika.formanalata@gmail.com 
 3. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 4. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:

a) zamówiona Usługa została wykonania przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);

b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu lub z winy Operatora Płatności.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 6. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą mailową informacji marketingowych oraz newsletter’a, oraz wysyłanie smsa w ramach oferty urodzinowej, a także przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną związanych z zajęciami fitness.
7. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego  zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U.Nr 133poz833).
8. Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz przetwarzanie mojego wizerunku  w celach szkoleniowych, edukacyjnych i reklamowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 5. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo według zasad ogólnych postępowania cywilnego sąd powszechny.

Z dnia 30.06.21 r.